КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОБЛОКІВ

Е.М. Фархадзаде, А.З. Мурадалієв, Т.К. Рафієва, А.А. Рустамова

Èlektron. model. 2019, 41(3):93-103
https://doi.org/10.15407/emodel.41.03.093

АННОТАЦИЯ

Однією з основних вимог до техніко-економічних показників ефективності роботи є їхня незалежність один від одного, яку традиційно визначають зіставленням коефіцієнта кореляції, розрахованого за статистичними даними експлуатації, з його критичним значенням. Існуючі обмеження для застосування коефіцієнтів кореляції не завжди враховуються. Показано, що подолання труднощів при оцінюванні інтегральних показників можна досягнути на основі комплексного застосування фідуціального підходу, імітаційного моделювання та теорії перевірки статистичних гіпотез. Подолання трудомісткості ручної лічби, наукоємності та впливу людського фактору досягається переходом до розв'язку задач за допомогою комп'ютерних технологій.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

енергоблок, фідуціальний, багатовимірний,, гіпотеза, взаємозв'язок, кореляція, вибірка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З., Абдуллаева С.А. Сравнение и ранжирование паротурбинных установок энергоблоков ТЭС по эффективности работы// Теплоэнергетика, 2018, № 10, с. 41—50.
2. Орлов А.М. Прикладная статистика. М.: «Экзамен», 2006, 672 с.
3. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. М.: Физматгиз, 2006, 816 с.
4. РД 34.09.454 Типовой алгоритм расчета технико-экономических показателей конденсационных энергоблоков мощностью 300, 500, 800 и 1200 МВт, ВТИ, 1990.
5. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З. и др. Минимизация риска ошибочного решения при оценке значимости статистических связей технико-экономических показателей объектов электроэнергетических систем //Энергетика, 2018, 61, №3, с. 193—206
6. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З., Рафиева Т.К. Сравнительный анализ методов расчета интегральных показателей, характеризующих эффективность работы объектов ЭЭС// Электрон. моделирование, 2017, 39, № 3, с. 75—89.
7. Колмогоров А.А. Определение центра рассеяния и меры точности по ограниченному числу наблюдений// Изв. АН СССР, Серия матем., 1942, № 6, с. 3—32.
8. Орлов А.М. Математика случая. Вероятность и статистика — основные факторы. Учеб. пособие. М.: М3-Пресс, 2004.
9. Fisher R.A. The fiducial argument on statistical inference//Ann. of Engenics, 1935, Vol. 5, № 3, p. 391—398.
10. Fisher R.A. Contributions to Mathematical statistics. Tukey, J.W.ed.-New York, Wiley 1950.
11. Fisher R.A. Statistical methods and scientific induction. J.Roy.Statist.Soc.Ser.B.17 (1955) 69-78 (criticise theories of Jerry Neyman and Abraham Wald from a fiducial perspective).
12. Орлов А.М. Новая парадигма анализа статистических и экспериментальных данных в задачах экономики и управления // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного ун-та, 2014, № 98 (14), с. 34—42.
13. Farhadzade E.M., Muradaliyev A.Z., Farzaliyev Y.Z. Comparison methods of modeling continuous raudom variables on empirical distributions // Reliability; Theory&applications. (RT&A), 2013, Vol. 8, № 2 (29), p. 49—54.

ФАРХАДЗАДЕ Эльмар Мехтиевич, д-р техн. наук, профессор, гл. науч. сотр. Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1961 г. окончил Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований — надежность и эффективность электроэнергетических систем.

МУРАДАЛИЕВ Айдын Зураб оглу, д-р техн. наук, руководитель отдела «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1982 г. окончил Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований — количественная оценка индивидуальной надежности оборудования и устройств электроэнергетических систем.

РАФИЕВА Тамара Каировна, канд. техн. наук, ст. науч. сотр. отдела «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1973 г. окончила Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований — имитационное моделирование индивидуальной надежности энергоблоков ТЭС.

РУСТАМОВА Айсель Али Панах кызы, аспирантка, вед. инженер отдела «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 2012 г. окончила Азербайджанскую государственную
нефтяную академию.

Полный текст: PDF