Підвищення ефективності робочих процесів конструювання моделей розподільчої мережі для тренажерів

А.О. Лєпатьев, аспірант, І.В. Плетяний, канд. техн. наук,
В.Д. Самойлов, д-р техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2023, 45(6):102-116

https://doi.org/10.15407/emodel.45.06.102

АНОТАЦІЯ

Представлено ручний робочий процес побудови мнемосхеми. Структуровано ручний ро­бочий процес побудови мнемосхеми на сім підпроцесів. Представлено опис та струк­ту­ризація чотирьох підпроцесів. Визначений технологічний метод оцінювання методу роз­робки тренажерних занять та представлений алгоритм задання оцінки. Сформульовано формули розрахунку середнього часу виконання робочого процесу та загального часу виконання процесів. Створено алгоритм виконання експериментального робочого про­цесу, який використовується для розрахунку часу. Представлено автоматизований робочий процес побудови мнемосхеми. Проведено аналіз двох варіантів робочого процесу: ручного та автоматизованого. Порівнено загальні часові витрати двох методів для визна­чення їх ефективності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

тренажер підготовки персоналу енергопідприємств, тренажерні заняття, функціонально вартісний аналіз, модель розподільчої мережі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Лєпатьєв А.О. Побудова мнемосхеми з ручною підготовкою даних для розрахунку режиму розподільчої мережі : Міжнар. науково-техн. конф. «Енергетика України: відновлення та модернізація», м. Київ, 6—8 черв. 2023 р. Київ, 2023. С. 251—254.
  2. Allweyer T. BPMN 2.0. Introduction to the Standard for Business Process Modeling. Books on Demand, 2016. 172 p.
  3. Hildebrandt T.T., Mukkamala R.R., Slaats T. Designing a Cross-Organizational Case Ma­nagement System Using Dynamic Condition Response Graphs. 2011 IEEE 15th International Enterprise Distributed Object Computing Conference: Conference Pape, Helsinki, 29 August — 2 September 2011. New Jersey, 2011. P. 1-16.
  4. Mukhopadhyaya K. Value Engineering: Concepts, Techniques and Applications : мо­нографія. SAGE Publications Pvt. Ltd, 2003. 212 p.
  5. Строкович Г.В. Якість функціонування підприємства: внутрішні та зовнішні аспек­ти. ВЧЕНІ ЗАПИСКИ Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія». 2012. Т.18, №  С. 264.
  6. Громовик Б.П., Терещук С.І., Чухрай І.Л. Організація та економіка фармації : під­руч­ник. Вінниця : НОВА КН., 2009. 816 с.
  7. Гриньова В.М. Функціонально-вартісний аналіз в інноваційній діяльності під­приємства. Харків : Інжек, 2004. 124 с.
  8. Винничук С.Д., Самойлов В.Д. Визначення струмів у комутаційних структурах електроенергетичних мереж із деревоподібною структурою графа. Електронне моделювання. 2015. Т. 37, №  С. 89—104.
  9. СамойловВ.Д., Винничук С.Д., Абрамович Р.П. Метод підйому струмів наванта­жень до вузла введення для розрахунку енергетичних розподільчих мереж. Електрон. моделювання. 2015. Т. 37, № 6. С. 83—97.
  10. Liepatiev A., Samoylov V. Automatic method of preparation of data for setting the model of the electric network mode when constructing the mnemonic diagram of the object for the simulator. 4th International Conference on Sustainable Futures: environmental, technological, social and economic matters (ICSF-2023) : матеріали міжнарожної науково-технічної конференції, Kryvyi Rih, 23-26 May 2023. Kryvyi Rih, 2023.

ЛЄПАТЬЄВ Антон Олександрович, аспірант Інститута проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 2020 р. закінчив Відкритий міжнародний університет роз­витку людини «Україна». Область наукових досліджень — комп’ютерні технології моделю­вання, тренажери, комп’ютерні системи підготовки персоналу.

ПЛЕТЯНИЙ Ігор Васильович, канд. техн. наук, ст. наук. cпівробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1993 р. закінчив Севастопольське вище військово-морське училище. Область наукових досліджень — комп’ютерні технології побудови локальних тренажерів для підготовки персоналу в енергетиці, автоматизовані системи конструювання імітаційних моделей об’єктів енергетики.

САМОЙЛОВ Віктор Дмитрович, д-р техн. наук, професор, гол. наук. співробітник Інсти­туту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1960 р. закінчив Українську академію сільськогосподарських наук. Область наукових досліджень — комп’ю­терні технології створення динамічних і ситуаційних тренажерів в енергетиці, авто­ма­ти­зовані системи навчання і контролю знань в енергетиці, імітаційне моделювання об’єктів енергетики.

Повний текст: PDF