Стан та перспективи організації децентралізованої торгівлі електроенергією на регіональному рівні

З.Х. Борукаєв, д-р техн. наук, В.А. Євдокімов, канд. наук з держ. управління
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
К.Б. Остапченко, канд. техн. наук
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Україна, 03056, Київ, пр-т Перемоги, 37
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2023, 45(3):11-27

https://doi.org/10.15407/emodel.45.03.011

АНОТАЦІЯ

Розглянуто проблеми та досвід проведення досліджень щодо впровадження концепцій Smart Grid та Demand Response у системах електропостачання із джерелами розпо­ді­леної, розосередженої генерації та активними споживачами в електроенергетичних сис­темах. Проаналізовано способи розв’язання науково-технічних проблем реалізації кон­цеп­цій Smart Grid та Demand Response при проектуванні і побудові локальних електро­енер­гетичних систем (регіональний рівень) з урахуванням особливостей їх функціо­нування в об’єднаній енергетичній системі України. Окреслено коло недостат­ньо до­сліджених проблем розвитку децентралізованого управління на роздрібному сег­менті ринку електроенергії при організації мікроринків на основі застосування сучасних підходів мультиагентного управління та технології блокчейн для організації бізнес-про­цесів. Наведено основні завдання концептуального проектування нової ринкової ар­хі­тектури мікроринків локальних електроенергетичних систем та їх інтеграції в діючі сис­теми організаційного, оперативно-технологічного і інформаційного управління рин­ком електроенергії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

активні споживачі, відновлювальні джерела енергії, генерація електричної енергії, локальні електроенергетичні системи, мікроринок електричної енергії, смарт-контракт.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Денисюк С.П., Базюк Т.М., Федосенко М.М., Ярмолюк О.С. Системи електропос­тачання з активним споживачем: моделі та режими. Київ: вид-во ПП «АВЕРС», 2017, 182с.
 2. Интеллектуальные электроэнергетические системы: элементы и режимы / Под общ. ред. акад. НАН Украины А.В. Кириленко. Київ: Ин-т электродинамики НАН Украи­ны, 2014, 408с.
 3. Кириленко О.В., Денисюк С.П., Танкевич С.Є., Базюк Т.М. Інформаційне та нор­мативне забезпечення організації мультиагентного керування електроенергетичної системи із активним споживачем // Інформаційні технології та комп’ютерна ін­женерія, 2016, № 1, с. 29―34. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Itki_2016_1_6
 4. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Распорядження Кабінету Міністрів від 18 серпня 2017 р. № 605 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 605-2017-%D1%80#Text. Дата доступу 09.04.2022 р.
 5. Геєц В.М. Економіка України в імперативах низьковуглецевого розвитку. Доповідь на науковій сесії Загальних зборів НАН України 17 лютого 2022 року // Вісник На­ціональної академії наук України, 2022, № 3, с. 8―17. https://doi.org/10.15407/ visn03.008
 6. Кириленко О.В. Заходи та засоби перетворення енергетики України на інтелек­туаль­ну екологічно безпечну систему. Доповідь на науковій сесії Загальних зборів НАН України 17 лютого 2022 року // Вісник Національної академії наук України, 2022, № 3, с. 18― 23. https://doi.org/10.15407/visn03.018
 7. Паздерин А.В., Бартоломей П.И., Вяткин В.В. та ін. Классификация и термины систем распределённой генерации // Научные труды IV международной научно-техни­ческой конференции «Электроэнергетика глазами молодёжи» в 2т. Новочер­касск: ЮРГПУ (НПИ), 2013, Т. 2, с. 346―350.
 8. Робустова Ю.В. Анализ и классификация определений распределенной генерации // Научные труды IV международной научно-технической конференции «Электроэнер­ге­тика глазами молодёжи» в 2т. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2013, Т. 2, с. 350― 354.
 9. Зайцев Є.О., Кучанський В.В., Гунько І.О. Підвищення експлуатаційної надійності та ефективності роботи електричних мереж та електроустаткування // International Scientific Journal «Grail of Science», 2021, № 5, с. 144―152. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.04.06.2021.027
 10. Жаркін А.Ф., Новський В.О., Мартинов В.В., Пазєєв А.Г. Забезпечення якісного електропостачання в електричних мережах систем розподілу з відновлюваними джерелами енергії // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії, 2019, № 2 0(1345), с. 4― https://doi.org/10.20998/2409-9295.2019.20.01
 11. Денисюк С.П., Махлін П.В., Шрам О.А., Слінько В.М. Особливості аналізу режимів роботи енергосистеми у районах з альтернативними джерелами електроенергії (віт­ровими електростанціями) // Технічна електродинаміка, 2022, № 1, с. 41―49. https:// doi.org/10.15407/techned01.041
 12. Блінов І.В., Трач І.В., Парус Є.В. та ін. Регулювання напруги та реактивної по­тужності в розподільних електричних мережах шляхом використання розосеред­жених відновлюваних джерел енергії // Технічна електродинаміка, 2022, № 2, с. 60― 99. https://doi.org/10.15407/techned02.060
 13. Базюк Т.М. Підвищення енергоефективності локальних систем енергопостачання із активним споживачем та розосередженою генерацією: дис. … канд. техн. наук за спеціальністю 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси». Київ: НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2016, 226 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:// ela.kpi.ua/handle/123456789/18289
 14. Денисюк С.П., Коломійчук М.О. Оцінка фінансових та технічних показників ефек­тивності роботи Мicrogrid в динамічних режимах // Енергетика: економіка, техно­логії, екологія, 2021, № 3, с. 18―38. https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2021.251195
 15. Денисюк С.П., Деревянко Д.Г., Бєлоха Г.С. Синтез моделей локальних електроенер­гетичних систем с джерелами розосередженої генерації // Технічна електродинаміка, 2022, № 4, с. 48―53. https://doi.org/10.15407/techned04.048
 16. Кириленко О.В., Блінов І.В., Зайцев Є.О. та ін. Впровадження міжнародних та європейських стандартів для розвитку ОЕС України згідно концепції Smart Grid // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 2022, Вип. 63, с. 5―12. https://doi.org/10.15407/publishing63.005
 17. Стан і перспективи розвитку технологій «інтелектуальних» електромереж, управління попитом та систем режимного управління в умовах розвитку поновлюваних джерел енергії у зарубіжній енергетичній сфері. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/1.-Stan-rozvytku-smart-grid.pdf. Дата досту­пу 09.04.2022р.
 18. Досвід розбудови розумних енергетичних мереж на міжнародному рівні: монографія / за ред. С.І. Колосок. Суми: Сумський державний університет, 2019, 109 с.
 19. Опришко В.П. Оцінювання ефективності керування попитом в системах електро­пос­тачання з активним споживачем: дис. … канд. техн. наук за спеціальністю 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси». Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2019, 185 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29532
 20. Концепція впровадження «розумних мереж» в Україні до 2035 року. Розпорядження Кабінету Міністрів Українивід 14 жовтня 2022 р. № 908-р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/908-2022-%D1%80#Text. Дата дос­тупу 09.02.2023 р.
 21. Internet of Energy. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://iotweek.blob.core.windows.net/slides2017/WORKSHOPS/Energy%20and%20Home%20Comfort/O.%20 Vermesan%20SINTEF%20DIGITAL.pdf. Дата доступу 09.02.2023 р.
 22. Innovation Landscape Brief: Market Integration of Distributed Energy Resources. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, 2019. [Електронний ресурс]. Режим дос­тупу: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_Market_integration_distributed_system_2019.pdf. Дата доступу 19.02.2023 р.
 23. Мохор В.В., Євдокімов В.А. Створення мультиагентної імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електроенергії // Електронне моделювання, 2020, том 42, № 6, с. 3―17. https://doi.org/10.15407/emodel.42.06.003
 24. Чемерис О.А. Задачі технології блокчейн для електричних мікромереж // Проблеми інформатізації та управління, 2019, Том 1, № 61, с. 102―107. https://doi.org/10.18372/ 2073-4751.1.14045
 25. Ковальчук Л.В. Переваги використання смарт-контрактів в енергетиці та проблеми, які потрібно вирішити для їх використання // Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України «Кібербезпека енергетики», 27 травня 2022 року. Київ: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2022, с. 60―66. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ipme.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/05/Матеріали-КБЕ-2022.pdf. Дата доступу 19.02.2023р.
 26. Ковальчук Л.В., Кучинська Н.В. Перспективи використання смарт-контрактів в енер­гетиці та наявні вразливості, які потрібно врахувати для можливості їх використання // Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України «Кібербезпека енер­ге­тики», 24 листопада 2022р. Київ: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2022, с. 9―18.
 27. Мохор В.В., Цуркан В.В. Інтегрована система управління інформаційною безпекою об’єктів критичної інфраструктури сфери енергетики // Матеріали науково-практич­ної конференції Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова На­ціональної академії наук України «Кібербезпека енергетики», 27 травня 2022року. Київ: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2022, с. 123―125. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ipme.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/05/Матеріали-КБЕ-2022.pdf. Дата доступу 19.02.2023р.

БОРУКАЄВ Зелімхан Харитонович, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник, вед. наук. співробітник відділу математичного і економетричного моделювання Інcтитуту проб­лем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1971 р. закінчив Ростовський державний університет. Область наукових досліджень — математичне моделювання фізичних полів і процесів, моделювання інформаційних процесів і систем.

ЄВДОКІМОВ Володимир Анатолійович, канд. наук з державного управління, ст. наук. співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1995 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових дос­ліджень — математичне і комп’ютерне моделювання енергоринків.

ОСТАПЧЕНКО Костянтин Борисович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». У 1986 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — моделювання і програмне забезпечення комп’ютеризованих інтегрованих систем.

Повний текст: PDF