Кореляційні параметричні методи визначення координат витоків підземних трубопроводів

О.А. Владимирський, д-р техн. наук, І.А. Владимирський, канд. техн. наук

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
тел. +38 (050) 2503612, +38 (050) 7116930
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2021, 43(3):03-16
https://doi.org/10.15407/emodel.43.03.003

АНОТАЦІЯ

Розроблені методи діагностування підземних трубопроводів є розвитком відомого кореляційного методу визначення координат витоків з врахуванням ускладнень, які вносять множинність типів хвиль та пошкоджень у сукупності зі сторонніми завадами. Побудовано діагностичну модель ділянки трубопроводу, яка моделює наявність в ньому пошкоджень як джерел стаціонарних акустичних шумів, багатохвильове поширення цих шумів до датчиків течешукача, а також наявність сторонніх, статистично не пов'язаних завад. Модель призначена для формалізації наявних ускладнень та побудови адекватних алгоритмів їх подолання. Сформовано перелік діагностичних параметрів, які в умовах інтерференційних спотворень за величиною характеризують якість селекції інформатив­ ної хвилі гідравлічного удару. Проаналізовано зв'язок ускладнень з цими параметрами, зроблено висновки щодо їхнього подальшого застосування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

трубопровід, хвиля, кореляція, модель, витік.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Баранов В.М. Акустические измерения в ядерной энергетике. М.: Энергоатомиздат, 1990, 320 с.
 2. Дробот Ю.Б., Грешников В.А., Бачегов В.Н. Акустическое контактное течеискание. М.: Машиностроение, 1989, 120 с.
 3. Каллакот Р. Диагностика повреждений. М.: Мир, 1989, 512 с.
 4. Владимирский А.А., Владимирский И.А. Особенности распространения вибросигна­лов по трубопроводам тепловых сетей большого диаметра // Зб. наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України «Моделювання та інформаційні технології», 1999, вип. 3, с. 37—41.
 5. Владимирский А.А., Владимирский И.А., Семенюк Д.Н. Уточнение диагностической мо­дели трубопровода для повыше­ния достоверности течеискания// Акустичний вісник Інституту гідромеханіки НАН України, 2005, 3 (8), с. 3—16.
 6. Иофе В.К., Корольков В.Г., Сапожков В.Г. Справочник по акустике. М.: Связь, 1979, 312 с.
 7. Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы. М. — СПб, 1999, 263 с.
 8. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. Учеб. для углубленного изучения физики. М.: Дрофа, 2002, 288 с.
 9. Павленко Ю.Г. Физика / Учеб. пособие. Джангар: «Большая Медведица», 1998, 574с.
 10. Rewerts, L.E., Roberts, R., and Clark, M.A. Dispersion compensation in acoustic emission pipeline leak location. Review of Progress in QNDE, 16A, D.O. Thompson and D.E. Chi­menti, eds., Plenum Press, New York, рр. 427—434.
 11. Патент US6138512A, IPC G01M3 / 24; G01S11 / 14; G01V1 / 00; (МПК1-7): G01H17 / 00; КПК G01M3 / 243 (EP); G01S11 / 14 (EP); G01V1 / 001 (EP). Method and apparatus for determining source location of energy carried in the form of propagating waves through a conducting medium / Ronald A. Roberts; Lance E. Rewerts; Mary Amanda Clark. Заявл. 29.07.1998. Опубл. 31.10.2000.
 12. Владимирський О.А. Параметричні методи діагностування підземних трубопроводів з урахуванням багатохвильового поширення інформаційних сигналів//Електрон. мо­делювання, 2019, 41, № 1, с. 3—17.
 13. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы/ Учеб. для высших учебных заведений. М.: «Радио и связь», 1986, 512 с.
 14. Патент на корисну модель № 144444; G01M 3/24, G01M 3/18, F17D 5/02. Пара­мет­ричний кореляційний спосіб визначення координат витоків трубопроводів. Владимирський О.А., Владимирський І.А. Опубл. 25.09.2020. Бюл. № 18.

ВЛАДИМИРСЬКИЙ Олександр Альбертович, д-р техн. наук., пров. наук. співробітник Інcтитуту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1981 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — моделі, методи, апаратні і програмні засоби діагностування енергетичних і енергоємних об'єктів.

ВЛАДИМИРСЬКИЙ Ігор Альбертович, канд. техн. наук., ст. наук. співроб. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1987 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — діагностика тех­нічного стану енергетичних об'єктів, зокрема підземних трубопроводів за допомо­гою акустичних та теплофізичних методів, цифрова обробка сигналів, підвищення досто­вірності результатів діагностики шляхом адаптації методів діагностування до різних умов їхнього застосування.

Повний текст: PDF