Історія журналу «Электронное моделирование»

Наприкінці 70 -х років минулого сторіччя актуальними стали наукові проблеми, пов'язані зі створенням та ефективним використанням засобів автоматизації планування, проектування та управління для найрізноманітніших процесів і об'єктів. Важлива роль у розвитку цього наукового напрямку відводилася моделюванню як інструменту пізнання, що дозволяє вивчати досліджуваний процес чи об'єкт шляхом імітації його поведінки іншим, більш зручним для дослідника процесом або об'єктом.

Математичне моделювання з давніх пір використовується як інструмент пізнання для наукових і практичних цілей, дозволяючи на практиці вирішувати завдання підвищення ефективності суспільного виробництва, прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці. Моделювання, як інструмент пізнання, дозволяє швидко і ефективно вивчати досліджуваний процес чи об'єкт на всіх стадіях від проектування до створення та експлуатації.

Вирішення задач математичного моделювання процесів, явищ, об'єктів у загальному випадку пов'язано з постановкою завдання, розробкою математичної моделі, розробкою методів моделювання, формуванням обчислювальної середовища та обчислювальними експериментами.

На момент заснування журналу в 1979 р. був накопичений значний досвід в області розробки методів моделювання. У редакційній статті, опублікованій в № 1, 1979, зазначалося:

...исследованиями методов и средств моделирования занимаются давно. Так, в области теории подобия и техники моделирования всемирно известны осно-вополагающие работы академиков М. В. Кирпичева, В. Л. Седова, Н. Н. Павловского, С. А. Лебедева. Большой вклад в разработку методов моделирования внесли научные коллективы и научные школы Института проблем управления АН СССР, Московского энергетического института, институтов СО АН СССР, Института кибернетики АН УССР, НИИ Счетмаша, Института точной механики и вычислительной техники, ВЦ АН СССР, Ленинградского электротехнического института и др.

Водночас суттєві проблеми, що виникають при реалізації моделей, у багатьох випадках вдавалося вирішувати застосовуючи методи і засоби електронного моделювання, фізичну основу якого становлять електронні ланцюги. Привабливість методів і засобів електронного моделювання пояснювалася надзвичайної гнучкістю електронних ланцюгів - фізичної основи електронного моделювання, можливістю легкої перебудови параметрів і структури електронних моделей, зручністю вимірювань і реєстрації електричних величин, наявністю розвиненої елементної, в тому числі мікроелектронної, бази. Це дозволяло успішно імітувати за допомогою електронних моделей поведінку складних динамічних процесів і об'єктів в реальному й прискореному масштабах часу, вивчати їх в екстремальних і аварійних режимах, неприпустимих на реальних об'єктах.

Значний внесок у становлення і розвиток електронного моделювання внесено науковою школою академіка НАН України Георгія Євгеновича Пухова. Науковий колектив під керівництвом Г.Є. Пухова активно працював над створенням теоретичних основ і комп'ютерних засобів електронного моделювання. І для ознайомлення широкої громадськості з останніми науковими результатами, отриманими в області електронного моделювання, і їх обговорення був заснований (за ініціативою Г.Є. Пухова) науково-теоретичний журнал «Электронное моделирование». Перший номер журналу вийшов у серпні 1979 року. Головним редактором журналу призначений академік Г.Є. Пухов.

В журналі «Электронное моделирование» публікувалися матеріали, що всебічно відображали питання, пов'язані з математичним моделюванням. Про це свідчать основні напрямки журналу, наведені нижче.

Основні напрямки журналу (1979 - 1995 рр.) :

  • Теорія моделювання.
  • Організація структур і обчислювальних процесів в проблемно-орієнтованих ЕОМ і системах.
  • Аналіз, синтез , оптимізація, ідентифікація електронних ланцюгів , середовищ і систем.
  • Технічні засоби моделювання.
  • Точність, надійність і діагностика електронних систем.
  • Системні дослідження та моделювання в енергетики.
  • Застосування методів і засобів моделювання в науці, техніці, народному господарстві.

У редакційній статті також зазначалося:

...Редакционная коллегия будет отдавать предпочтение работам, связанным с моделированием быстропротекающих процессов и динамических объектов в энергетике и других отраслях народного хозяйства, с нетрадиционными методами и средствами обработки информации, а также с моделированием, позволяющим достичь высокого эквивалентного быстродействия при решении задач. Наряду с оригинальными и обзорными статьями в журнале будут печататься краткие сообщения по отдельным вопросам теории и практики моделирования, помещаться рецензии на новые книги в области моделирования и его приложений, подаваться информация о новых моделирующих системах, о состоявшихся в стране и за рубежом конференциях, семинарах, симпозиумах и др. Журнал предназначен для широкого круга научных работников и инженеров академических и отраслевых организаций, связанных с разработкой и применением методов и средств моделирования в науке, технике и народном хозяйстве. Он будет полезен также преподавателям, аспирантам и студентам специальных вузов и факультетов...

Георгій Євгенович дуже уважно ставився до статей, що пропонувалися для публікації в журналі. Він особисто перечитував всі плановані для чергового номера матеріали. Для забезпечення і подальшої підтримки високого рівня журналу передбачалося внутрішнє рецензування, незалежне зовнішнє рецензування, після чого рішення про публікацію статей приймалося редакційною колегією. Такі правила залишаються незмінними до теперішнього часу.

За період з 1979 р. до теперішнього часу отримали значний розвиток методи і засоби математичного моделювання. Істотні успіхи в розвитку технічних і програмних засобів моделювання змінили роль електронного моделювання, а актуальність математичного моделювання, як інструмента пізнання, значно зросла. З 1979 р. і до теперішнього часу спрямованість журналу залишається незмінною: представлення результатів досліджень, пов'язаних з розробкою та застосуванням методів і засобів моделювання в науці, техніці і народному господарстві.

Відповідно до змін пріоритетності завдань досліджень, пов'язаних з математичним моделюванням змінювалися назви рубрик журналу в 1995, 2004, 2009 рр. В даний час журнал має п'ять рубрик.

В історичному плані змінювався статус журналу «Электронное моделирование».

В 1991 р. створена міжнародна редакційна рада. Журналу присвоєно статус всесоюзного.

В 1992 - журналу присвоєно статус міжнародного.

Значним етапом у розвитку журналу став його переклад на англійську мову видавничою фірмою Gordon and Breach (Англія) під назвою Electronic Modeling з 1981 по 1991 рр., та Engineering Simulation в 1992-2001 рр.

Крім редакційної колегії, до складу якої входять відомі вчені України, журнал має регіональних редакторів:

  • проф. Е. Dshalalov (Мельбурнський університет, США),
  • д-р S. Lipovetsky (Custom Research Inc, США) - по регіону Північної та Південної Америки,
  • проф. V. Sree Hari Rao (Технологічний університет ім. Дж. Неру, Індія) - по Тихоокеанському регіону та Індії.

З 1999 по 2016 рік головний редактор журнала «Электронное моделирование» – чл.-кор. HAH України, директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Е. Пухова HAH України В.Ф. Евдокимов.

В журналі «Электронное моделирование» опубліковані статті зарубіжних авторів з багатьох країн світу:

Азербайджан, Алжир, Болгарія, Венесуела, В'єтнам, Вірменія, Греція, Грузія, Ізраїль, Індія, Іран, Іспанія, Канада, Кувейт, Мексика, Нідерланди, Оман, Польща, Португалія, Росія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словенія, США, Туреччина, Узбекистан, Франція, Південна Корея, Японія.
 
Підготовлені та опубліковані шість спеціалізованих випусків журналу «Электронное моделирование» з актуальних проблем математичного та комп'ютерного моделювання.