Вплив адміністрування екологічного податку на вартість теплової енергії в Україні

В.В. Станиціна1, канд. техн. наук, В.О. Артемчук 2, канд. техн. наук,
О.Ю. Богославська1, канд. екон. наук
1 Інститут загальної енергетики НАН України
Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 172
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
2 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2021, 43(5):55-72

https://doi.org/10.15407/emodel.43.05.055

АНОТАЦІЯ

Наведено огляд підходів до оподаткування викидів парникових газів та ставок податку вНаведено огляд підходів до оподаткування викидів парникових газів та ставок податку вкраїнах Європи. Для порівняння опалюваних котлів з різними характеристиками, якіпрацюють на різних видах палива, використано показник усередненої собівартості теп-лової енергії за життєвий цикл LCOH (Levelized Cost Of Heat). Екологічний податок зазабруднення навколишнього середовища (як складова LCOH) розраховано для трьохнайпоширеніших в Україні типів котлів потужністю від 4,65 до 58 МВт, що спалюютьприродний газ, вугілля та мазут, а також для малопотужних котлів (0,5 та 1,0 МВт), щоспалюють органічне та біопаливо. Екоподаток для котлів на біопаливі обраховано за чинногооподаткування та за умови прийняття європейського підходу до оподаткування за викидидіоксиду вуглецю. Встановлено, що за нинішніх ставок практично відсутні економічні сти-мули для впровадження технологій зменшення концентрації забруднюючих речовин у вики-дах, але збільшення ставок екологічного податку може змінити цю ситуацію. Однак за умовирівномірного збільшення ставок для всіх типів котлів найменшим лишатиметься екоподатокдля котлів на природному газі, а для котлів на біопаливі він суттєво зросте, що суперечитьзаявленій меті декарбонізації економіки. Показано, що не лише зміна ставок екологічногоподатку може бути ефективним інструментом для досягнення цілей сталого розвитку,оскільки важливими також є принципи його адміністрування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

екологічний податок, парникові гази, теплова енергія, біопаливо,екологічний податок, парникові гази, теплова енергія, біопаливо,органічне паливо.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Rydzewski P. Between economy and security. dilemmas of sustainable development in theRydzewski P. Between economy and security. dilemmas of sustainable development in theCOVID-19 era – an example of Great Britain // Problemy Ekorozwoju, 2020, Vol. 15(2), pp. 15—21.
 2. Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієїсторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергіїі їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 16 вересня 2014 року № 1678-VII.[Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text, дата доступу 23 червня 2021 р.
 3. Закон України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договорупро заснування Енергетичного Співтовариства» від 15.12.2010 № 2787-VI. [Елек-тронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2787-17#Text,дата доступу 23 червня 2021 р.
 4. Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. Роз-порядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 796-р. [Елек-тронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2017-%D1%80#Text, дата доступу 23 червня 2021 р.
 5. Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council of 25 November2015 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustionplants. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2193, дата доступу 23 червня 2021 р.
 6. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2755-17, дата доступу 23 червня 2021 р.
 7. Повідомлення комісії. Настанови щодо державної допомоги на охорону довкілля ірозвиток енергетики на 2014-2020 роки. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-14, дата доступу 23 червня 2021 р.
 8. Carbon Taxes in Europe in 2019, 14.11.2019. [Електронний ресурс] Режим доступу:https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2019/, дата доступу 23 червня 2021 р.
 9. Climate change legislation in Finland. An excerpt from the 2015 Global Climate LegislationStudy. A review of climate change legislation in 99 countries. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/05/FINLAND.pdf, дата доступу 23 червня 2021 р.
 10. Carbon Taxes in Europe in 2020. 08.10.2020. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://Carbon Taxes in Europe in 2020. 08.10.2020. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2020/, дата доступу 23 червня 2021 р.
 11. Законопроект щодо звільнення біопалива від податку СО2 – ще один крок для роз-витку української біоенергетики. Держенергоефективності. 23.10.2020. Урядовийпортал. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/zakonoproekt-shchodo-zvilnennya-biopaliva-vid-podatku-so2-shche-odin-krok-dlya-rozvitkuukrayinskoyi-bioenergetiki-derzhenergoefektivnosti, дата доступу 23 червня 2021 р.
 12. Законопроект щодо звільнення біопалива від податку за викиди СО2 – ще один сти-мул для інвестицій в біоенергетику. Держенергоефективності. 09.04.2021. [Елек-тронний ресурс] Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhenergoefektivnosti-zakonoproekt-shchodo-zvilnennya-biopaliva-vid-podatku-za-vikidi-so2-shche-odinstimul-dlya-investicij-v-bioenergetiku, дата доступу 23 червня 2021 р.
 13. Концепція «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року. [Електроннийресурс] Режим доступу: https://mepr.gov.ua/news/34424.html, дата доступу 23 червня2021 р.
 14. Що означатиме курс на декарбонізацію для інвестицій у відновлювальну енергети-ку. 01.03.2021. Сайт компанії VPK. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://vkp.ua/publication/shcho-oznachatime-kurs-na-dekarbonizatsiyu-dlya-investitsiy-uvidnovlyuvalnu-energetiku, дата доступу 23 червня 2021 р.
 15. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Проект. 2018 р. [Елек-тронний ресурс] Режим доступу: https://mepr.gov.ua/files/docs/Proekt/LEDS_ua_last.pdf,дата доступу 23 червня 2021 р.
 16. Maliarenko O., Horskyi V., Stanytsina V.et al. An Improved Approach to Evaluation of theEfficiency of Energy Saving Measures Based on the Indicator of Products Total EnergyIntensity // Studies in Systems, Decision and Control, 2020, Vol. 298, pp. 201–216. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48583-2_13
 17. Bogoslavska O., Stanytsina V., Artemchuk V. et al. Comparative Efficiency Assessment ofUsing Biofuels in Heat Supply Systems by Levelized Cost of Heat into Account EnvironmentalTaxes // Ibid, 2021, Vol. 346, pp. 167—185. https://DOI.org/10.1007/978-3-030-69189-9_10
 18. Stanytsina V., Artemchuk V., Bogoslavska O. et al. The influence of environmental taxrates on the Levelized cost of heat on the example of organic and biofuels boilers inUkraine // E3S Web of Conferences, 2021, Vol. 280, No 09012. https://DOI.org/10.1051/e3sconf/202128009012
 19. Foumani M., Smith-Miles K. The impact of various carbon reduction policies on greenflowshop scheduling // Applied Energy, 2019, Vol. 249, pp. 300—315. https://DOI.org/10.1016/j.apenergy.2019.04.155
 20. Nong D. Development of the electricity-environmental policy CGE model (GTAP-EPowerS):A case of the carbon tax in South Africa // Energy Policy, 2020, Vol. 140,No. 111375. https://DOI.org/10.1016/j.enpol.2020.111375
 21. Kondo R., Kinoshita Y., Yamada T. Green Procurement Decisions with Carbon Leakage byGlobal Suppliers and Order Quantities under Different Carbon Tax // Sustainability, 2019,Vol. 11(13), No. 3710. (2019). https://DOI.org/10.3390/su11133710
 22. Streimikiene D., Siksnelyte I., Zavadskas E., Cavallaro F. The Impact of Greening TaxSystems on Sustainable Energy Development in the Baltic States // Energies, 2018,Vol. 11(5), No. 1193. https://DOI.org/10.3390/en11051193
 23. Baez, M.J., Larriba Martínez, T. Technical Report on the Elaboration of a Cost EstimationBaez, M.J., Larriba Martínez, T. Technical Report on the Elaboration of a Cost EstimationMethodology. Creara, Madrid, Spain, 2015, No D.3.1, 28 p.
 24. Projected Costs of Generating Electricity. International Energy Agency (IEA). 2010. 218 p.
 25. Куц Г.О., Станиціна В.В., Коберник В.С. Порівняльна оцінка вартості теплової енер-гії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплозабез-печення країни // Проблеми загальної енергетики, 2016, вип. 3(46), с. 12—18.https://DOI.org/10.15407/pge2016.03.012
 26. Проект закону № 2367-1 від 18.11.2019 р. «Про внесення змін до Податкового ко-дексу України щодо збільшення ставок екологічного податку та впровадженняєвропейських принципів модернізації української промисловості». [Електронний ре-сурс] Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67431,дата доступу 23 червня 2021 р.
 27. Проект закону № 2367 від 01.11.2019 р. «Про внесення змін до Податкового кодексуУкраїни щодо збільшення ставок екологічного податку з метою проведення додат-кових заходів, що сприятимуть зміцненню здоров'я та покращенню медико-санітар-ного забезпечення громадян України». [Електронний ресурс] Режим доступу:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67260, дата доступу 23 червня2021 р.
 28. Станиціна В.В., Куц Г.О., Тесленко О.І., Маляренко О.Є. Порівняльний аналіз серед-ньої вартості теплової енергії, виробленої в котельнях різної потужності, з ураху-ванням екологічної складової // Енерготехнології та ресурсозбереження, 2020, № 2,с. 55—62. https://DOI.org/10.33070/etars.2.2020.07

СТАНИЦІНА Валентина Володимирівна, канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Ін-ту загальної енергетики НАН України. У 2006 р. закінчила НТУУ «КПІ». Область науковихдосліджень — прогнозування споживання енергоресурсів та розвитку систем тепло-забезпечення, енергетична оцінка природоохоронних заходів, оцінювання потенціалівенергозбереження.

АРТЕМЧУК Володимир Олександрович, канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Ін-тупроблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 2008 р. закінчив Жи-томирський державний технологічний університет. Область наукових досліджень — математичне моделювання, чисельні методи та інформаційні технології в енергетиці.

БОГОСЛАВСЬКА Ольга Юріївна, канд. екон. наук, ст. наук. співробітник Ін-ту загальної енергетики НАН України. У 1999 р. закінчила НТУУ «КПІ». Область науковихдосліджень — математичне моделювання, прогнозування розвитку систем тепло-забезпечення.

Повний текст: PDF