Імовірнісні моделі подання знань для підтримки прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності на прикладі галузі охорони атмосферного повітря

І.П. Каменева 1, канд. техн. наук, В.О. Артемчук 1, д-р техн. наук,
А.В. Яцишин 1,2, д-р техн. наук, О.А. Владимирський д-р техн. наук
1 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
  Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
2 Центр інформаційно-аналітичного та технічного забезпечення
  моніторингу об’єктів атомної енергетики НАН України
  Україна, 03142, Київ, пр-т Академіка Палладіна, 34А
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2024, 46(1):03-20

https://doi.org/10.15407/emodel.46.01.003

АНОТАЦІЯ

З метою систематизації та інтеграції набутого досвіду, необхідного для прийняття рі­шень в умовах війни та техногенної небезпеки, а також з метою контролю викидів пар­никових газів або інших шкідливих речовин, розроблено моделі подання знань, які враховують як результати аналізу наявних даних, так і ймовірнісні оцінки стану безпеки техногенних підприємств та прилеглих територій. Для удосконалення процесу прий­няття рішень розглянуто ряд імовірнісних моделей, базованих на обчисленні суб’єктив­них імовірнісних оцінок щодо виникнення небезпечних подій та прогнозування відпо­відних ризиків. При моделюванні враховано фактори різної природи: зовнішні впливи, концентрації шкідливих речовин, викиди парникових газів, показники стану безпеки техногенних виробництв, ефективність обладнання, облік порушень та інші показники. Також в системі знань передбачено обчислення ризиків небезпечних подій, імовірність яких зростає за умов взаємодії двох або ряду небезпечних факторів.

На основі проведених досліджень розроблено алгоритм побудови та структуру імо­вірнісної моделі знань, орієнтованої на програмну реалізацію в системі підтримки прий­няття рішень для управління безпекою техногенних підприємств, які створюють загрози для населення і природного середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

моделі подання знань, моніторинг викидів, прийняття рішень, імовірнісні оцінки, суб’єктивні ризики.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Anderson R. Cognitive psychologyand its implications (7th ed.). Worth Publishers, 2008, 469 p.
 2. Eysenck M., Keane M. Cognitive Psychology: A Student’s Handbook: London, 2020, 980 p.
 3. Люгер Дж. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проб­лем. М.: Изд. дом «Вильямс», 2003, 864 с.
 4. Bishop Ch. Pattern Recognition and Machine Learning: Springer, 2008, 760 p.
 5. Barber D. Bayesian Reasoning and Machine Learning: Cambridge University Press, 2012. www.cambridge.org
 6. Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения / Пер. с англ. — «Гуманитарный Making. Academy of Management Review», 2007, 32.1, с. 33—54.
 7. Betsch T. The nature of intuition and its neglect in research on judgment and decision-making. Intuition in Judgment and Decision Making. New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2008, рр. 3—23.
 8. Dane E, Pratt M.G. Exploring Intuition and Its Role in Managerial Decision Making. Academy of Management Review, 2007, 32.1, рр. 33—54.
 9. Salas E., Rosen M.A., DiazGranados D. Expertise-based Intuition and Decision Making in Organizations. Journal of Management, 2010, 36, рр. 941—973.
 10. Викиди парникових газів мають скорочуватись в 10 разів швидше — дослідження, 2021 [Електронний ресурс] Режим доступу: https://ecoaction.org.ua/vykydy-parny­ko­vykh-haziv-10.html
 11. Каменева И.П., Артемчук В.А., Яцишин А.В. Вероятностное моделирование эксперт­ных знаний с использованием методов психосемантики // Електронне моделювання, 2019, 41, № 2, с. 81—96.
 12. Каменева І.П., Артемчук В.О. Проблема інформативності та визначення інформативних структур для підтримки прийняття рішень в галузі екологічної безпеки // Там же, 2022, 44, № 3, с. 50—64
 13. Налимов В.В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности / В.В. Налимов. М.: «Прометей», 1989, 288 с.
 14. Kalishchuk S. Subjective Model of Reality: Origin of Construction //
 15. Проблеми сучасної психології, 2020 [Електронний ресурс] Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/340094021
 16. Кини Р. Теория принятия решений / Исследование операций: в 2-х томах. Т. 1. М.: Мир, 1981, с. 481—512
 17. Лисиченко Г.В., Хміль Г.А., Барбашев С.В. Методологія оцінювання екологічних ризиків: монографія. Одеса: Астропринт, 2011, 368 с.
 18. Артемчук В.О., Каменева І.П., Ковач В.О., Попов О.О., Яцишин А.В. Математичні та програмні засоби вирішення задач моніторингу атмосферного повітря техногенно-навантажених територій: монографія. К. : ФОП Ямчинський, 2018, 116 с.
 19. Popov O., Iatsyshyn A., Kovach V., Artemchuk V. et al. Risk Assessment for the Population of Kyiv, Ukraine as a Result of Atmospheric Air Pollution. Journal of Health and Pollution. 2020, Vol. 10(25). 200303. https://doi.org/10.5696/2156-9614-10.25.200303
 20. Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 796-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2017-%D1%80#Text
 21. Постанова кабінет міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#n187
 22. Інформаційні технології просторової інвентаризації парникових газів у енергетичному секторі та аналіз невизначеності: [монографія] / Р.А.Бунь, Х.В. Бойчук, А.Р. Бунь, М.Ю. Лесів; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : ПП Сорока Т.Б., 2012, 464 с. 
 23. WMO Greenhouse Gas Bulletin (GHG Bulletin): The State of Greenhouse Gases in the Atmospheron Global Observations through 2021 (No. 18 | 26 October 2022).

КАМЕНЕВА Ірина Петрівна, канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Інституту проб­лем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1976 р. закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка. Область наукових досліджень — аналіз даних і математичне моделювання в екології.

АРТЕМЧУК Володимир Олександрович, д-р техн. наук, заст. директора з науково-організаційної роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 2008 р. закінчив Житомирський державний технологічний університет. Область наукових досліджень — розробка інформаційних систем екологічного моні­торингу, математичне моделювання забруднення довкілля, вирішення актуальних проб­лем екологічної безпеки та забезпечення резильєнтності об’єктів енергетики України.

ЯЦИШИН Андрій Васильович, д-р техн. наук, пров. наук. співробітник ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України». В 2002 р. закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Область наукових досліджень — математичне моделювання екологічних процесів, екологічний моніторинг техногенних об’єктів, інформаційні технології.

ВЛАДИМИРСЬКИЙ Олександр Альбертович, д-р техн. наук., пров. наук. cпівробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1981 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень — моделі, методи, апаратні і програмні засоби діагностування енергетичних і енергоємних об'єктів.

Повний текст: PDF