Дослідження діагностичних моделей радіоелектронних засобів

Л.М. Сакович 1, канд. техн. наук, С.Є. Гнатюк 2, канд. техн. наук,
О.В. Ходич 3, канд. техн. наук, Ю.О. Мартусенко 3

1  Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації
   Національного технічного університету України
   «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
   Україна, 03056, Київ, вул. Верхньоключова, 4
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
   Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
   тел. 0681814006; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Національна академія служби безпеки України
   Україна, 03066, Київ, вул. Максимовича, 22

Èlektron. model. 2021, 43(3):64-74
https://doi.org/10.15407/emodel.43.03.064

АНОТАЦІЯ

Комплексний показник надійності радіоелектронних засобів — коефіцієнт готовності, суттєво залежить від середнього часу їх відновлення. При цьому найбільші працевитра¬ти ремонтних органів припадають на пошук несправного елемента. Діагностичне забез-печення ремонту залежить від моделей, які використовують при розробці алгоритмів по-шуку дефектів. Найпоширенішим є використання діагностичних моделей у вигляді графа інформаційно-енергетичних зв’язків, який складається з трьох видів структур: послідовне з’єднання елементів, конвергуючі і дивергуючі (останні не достатньо до¬сліджені). В ре-зультаті дослідження впливу форми графа інформаційно-енергетич¬них зв’язків на показ-ники якості діагностичного забезпечення радіо¬електронних засобів вперше отримано аналітичні залежності оцінки відхилення діагнозу при помилці фахівця для конвергуючих і ди-вергуючих структур. Це дозволяє підвищити якість діагностичного забезпечен¬ня радіоелектрон-них засобів і мінімізувати діагностичні помилки при вико¬рис¬танні поточного ремонту агрегатним методом внаслідок оцінки впливу керованих змін¬них на етапі створення алгоритмів пошуку де-фектів. Отримані результати доцільно використовувати при удосконаленні діагностичного забезпечення існуючих радіоелект¬рон¬них за¬собів і під час його розробки для перспектив-них зразків з метою підвищення якості поточного ремонту незалежно від структури ви-робу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

радіоелектронні засоби, діагностичне і метрологічне забезпе­чення, конвергуючі і дивергуючі структури.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ксенз С.П. Диагностика и ремонтопригодность радиоэлектронных средств. М.: Ра­дио и связь, 1989, 248 с.
 2. Ксенз С.П., Полтаржицкий М.И., Мнеев В.В., Алексеев С.П. Борьба с диагностичес­кими ошибками при техническом обслуживании и ремонте систем управления связи и навигации. Санкт-Петербург: ВАС им. С. Буденного, 2010, 240с.
 3. Сакович Л.Н., Бобро Р.А. Ремонт вторичних источников электропитания техники связи // Зв'язок, 2005, № 7, с. 56—60.
 4. Желнов А.І., Романенко В.П. Електроживлення систем зв'язку. Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016, 84 с.
 5. Сакович Л.M., Криховецький Г.Я., Мирошниченко Ю.В. Діагностування вторинних джерел електроживлення засобів зв'язку//Системи управління, навігації та зв'язку, 2021, № 1, с. 140—145.
 6. Сакович Л.Н., Мервинский А.И. Функциональное диагностирование многовыходных объектов // Зв'язок, № 1, 2003, с. 60—61.
 7. Сакович Л.М., Ходич О.В., Мирошниченко Ю.В. Дослідження умовних алгоритмів діагностування багатовихідних об'єктів. Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зб. наукових праць «Спеціальні телекомунікаційні системи та захист інформації», 2021, вип. 1 (8), с. 13—21.
 8. Рижаков В.А., Сакович Л.М. Кількісне оцінювання діагностичних помилок під час поточного ремонту техніки зв'язку//Зв'язок, 2005, № 3, с. 45—50.
 9. Рижаков В.А., Сакович Л.М. Закони розподілу діагностичних помилок під час пошуку дефектів за умовними алгоритмами // Там же, 2005, № 4, с. 55—57.
 10. Кононов В.Б., Водолажко О.В. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО. Харків: ХНУПС, 2017. 288 с.
 11. Ryzhov Y., Sakovych L., Yakovlev M. et al Optimization of requirements for measuring instruments at metrological service of communication tools. Measurement // Journal of International measurement confederatio, 2018, Vol. 123, pp. 19—25. DOI:https://doi.org/10/1016/j.measurement.2018.03.055.

САКОВИЧ Лев Миколайович, канд. техн. наук, доцент, доцент спеціальної кафедри номер 4 Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного техніч­ного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського». В 1970 р. закінчив Рязанський радіотехнічний інститут, а в 1981 р. –– Військову академію зв’язку (м. Ленінград). Область наукових досліджень –– технічна діагностика, метро­логія, теорія експлуатації складних об’єктів і систем.

ГНАТЮК Сергій Євгенович, канд. техн. наук, ст. наук. спів роб. Інституту проб­лем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1994 р. закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка, а в 2005 р.  –– Національну академію оборони України. Область наукових досліджень –– технічна діагностика,  надійність складних технічних систем стосовно програмно-керованих засобів захисту інформації, вплив надійності програмного забезпечення на якість функціонування програмно-керованих засобів захисту інформації.

ХОДИЧ Олексій Володимирович, канд. техн. наук, ст. викладач Національної академії служби безпеки України. В 1996 р. закінчив Київський військовий Інститут управління та зв’язку. Область наукових досліджень –– стандартизація, сертифікація та метро­логічне забезпечення.

МАРТУСЕНКО Юрій Олександрович, ст. викладач Національної академії служби безпеки України. В 1996 р. закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут ім. Сікорського». Область наукових досліджень –– метроло­гічне та діагностичне забезпечення радіоелектронних засобів.

Повний текст: PDF