Моделювання регіонального розвитку потужностей вітро- та сонячних електростанцій за різних умов довгострокового розвитку електроенергетики Україн

С.Є.Саух, чл.-кор. НАН України, О.М. Джигун, канд. техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15
тел. +38 (050) 0487954, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
тел. +38 (067) 5084522, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(3):03-13

https://doi.org/10.15407/emodel.44.03.003

АНОТАЦІЯ

Наведено результати аналізу різних стратегій розвитку генеруючих потужностей, в яких використовуються відновлювані джерела енергії (ВДЕ). Показано, що прогнозні показники обсягів виробництва електроенергії з ВДЕ та встановлена потужність відповідних генеруючих установок є загальносистемними і не відображають особливості їх регіо­наль­ного розвитку. Зазначено, що регіональний розвиток потужностей, які використовують ВДЕ, обумовлює утворення «розумних» мереж, тобо таких учасників ринку електро­енергії, які здатні формувати власні графіки виробництва-споживання електро­енергії в енергосистемі. Для відображення особливостей функціонування «розумних» мереж в Обʼеднаній енергосистемі України сформульовано та розв’язано задачу моделювання регіонального розподілу загальносистемних обсягів виробництва електроенер­гії з ВДЕ, зокрема генеруючим устаткуванням вітро- (ВЕС) та сонячних електростанцій (СЕС). При розв’язанні задачі враховано регіональні відмінності у ефективності використання генеруючого устаткування ВЕС та СЕС, темпи соціально-економічного розвитку регіо­нів, максимально досяжні значення обсягів виробництва електроенергії ВЕС та СЕС в регіональних енергосистемах України, а також значення вже встановленої по­туж­ності та обсягів виробництва електроенергії ВЕС та СЕС в цих регіональних енергосистемах у базовому році. Подано результати моделювання регіонального розподілу загальних об­сягів виробництва електроенергії ВЕС та СЕС на довгостроковий період за двома можливими сценаріями.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

відновлювані джерела енергії, моделювання, регіональний розвиток.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України № 2019-VIII від 13.04.2017 «Про ринок електричної енергії». Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_docnsf/link1/T190330.html
 2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. Енер­гетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Режим доступу: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2020/21012020.
 3. Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року. Звіт за результатами моделювання базового та альтернативних сценаріїв розвитку енергетичного сек­тору. Режим доступу: https://ua.boell.org/sites/default/files/perehid_ukraini_na_vidnovlyuvanu_pdf
 4. REMAP – 2030. Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні до 2030 року. Київ, 2015, 57 с. Режим доступу: https://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR% 20IRENA%20REMAP%20%202015.pdf
 5. Орієнтири розвитку альтернативної енергетики України до 2030р. Режим доступу: https://razumkov.org.ua/statti/oriie ntyry-rozvytku-alternaty vnoi-energetyky-ukrainy- do-2030r
 6. Довгострокове енергетичне моделювання та прогнозування в Україні: сценарії для плану дій реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року. За­ключний звіт. Київ—Копенгаген, Режим доступу: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/ Globalcooperation/long-term_energy_modelling_and_forecasting_in_ukraine_ukrainian.p
 7. Аналітичний огляд оновленого національно визначеного внеску України до Па­ризь­кої угоди. Режим доступу: https://mepr.gov.ua/files/docs/klimatychna_polityka
 8. Концепція «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року. Режим дос­тупу: https://mepr.gov.ua/news/34424.html
 9. Компанія Wärtsilä. 100% відновлюваної енергетики в Україні – можливо. Результати нового моделю­вання. Режим доступу: https://ecoaction.org.ua/100vde-mozhlyvo.html
 10. Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. Режим доступу: https://uabio.org/wp-content/uploads/2020/04/uabio-position-paper-13-ua.pdf
 11. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України. Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України. 2020, 55 с. Режим доступу: https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/atlas.pdf
 12. Інформація про об'єкти альтернативної енергетики, яким встановлено «зелений» тариф. Київ: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 2021. Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/elektro/energo_pidpryemstva/stat_info_zelenyi_taryf/2018/stat_zelenyi-taryf. 12-2018.pdf

CАУХ Сергій Євгенович, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, гол. наук. співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. У 1978 р. закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації. Область наукових досліджень — чисельні операторні методи розв'язання диференціальних рівнянь, методи та тех­нології розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності, методи розв'язання варіаційних нерівностей, рівноважні моделі, математичне моделювання енергоринків, газотранспортних систем, макроекономічних процесів.

ДЖИГУН Олена Миколаївна, канд. техн. наук, ст. наук. співробітник Інституту проб­лем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1982 р. закінчила Київсь­кий политехнічний інститут. Область наукових досліджень — чисельні операторні методи розв'язання диференціальних рівнянь, декомпозіційні та ітераційні методи рішення лінійних систем великої розмірності, математичне моделювання технологічних процесів в енергетиці та газотранспортних системах, економіко-математичні методи моделювання фінансових і макроекономічних процесів.

Повний текст: PDF