Модели представления и преобразования данных в задачах экологического мониторинга урбанизированных территорий

В.А. Артемчук, И.П. Каменева, кандидаты техн. наук
Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины
(Украина, 03164, Киев, ул. Генерала Наумова, 15,
тел. (044) 4249168, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.),
А.В. Яцишин, д-р техн. наук
Ин-т геохимии окружающей среды НАН Украины
(Украина, 03680, Киев, пр-т Палладина, 34а)

АННОТАЦИЯ

Розглянуто багатовимірні моделі предметної області, що формалізують постановку задачі екологічного моніторингу урбанізованих територій. Досліджено різні підходи до проблеми зниження розмірності простору вихідних ознак, які базуються на критеріях інформативності багатовимірних даних. Обґрунтовано критерій інформаційної корисності проведення спостережень, який забезпечує ефективну організацію мережі моніторингу стану атмосферного повітря (на прикладі міста Києва).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

модели данных, мера информативности, методы снижения размерности, информативные признаки, критерий информационной полезности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В.Б. та ін. Моніторинг довкілля: Підручник під ред. В.М. Боголюбова. 2-е вид. — Вінниця: ВНТУ, 2010. — 232 с.
2. Основи стійкого розвитку. Навчальний посібник / За ред. проф. Л.Г. Мельника. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. — 654 с.
3. Сердюцкая Л.Ф., Каменева И.П. Системный анализ и математическое моделирование медико-экологических последствий аварии на ЧАЭС и других техногенных воздействий. — Киев: «Медэкол», 2000. — 173 с.
4. Управление риском: Риск. Устойчивое развитие.Синергетика.—М. : Наука, 2000.—431 с.
5. Айвазян С.А., Буштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерностей.—М. :Финансы и статистика, 1989.—607 с.
6. Бусыгин Б.С., Мирошниченко Л.В. Распознавание образов при геолого-геофизическом прогнозировании. — Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1991. — 168 с.
7. Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти : У 2-х ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М.З. Згуровський.—Київ: НТУУ «КПІ», 2010.— Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. —252 с.
8. Каменєва І.П. Просторово-семантичні моделі репрезентації знань в геоекологічних дослідженнях // Геоінформатика. — 2005. — № 4. — С. 64 — 69.
9. Каменева И.П. Вероятностные модели репрезентации знаний в интеллектуальных системах принятия решений // Искусственный интеллект.—2005.—№3.—С. 399—409.
10. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. — СПб.: Питер, 2001.— 384 с.
11. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. — М.: Изд-во МГУ, 1988. — 230 с.
12. Артемчук В.О. Математичні та комп’ютерні засоби для вирішення задач розміщення пунктів спостережень мережі моніторингу стану атмосферного повітря: Автореф. дис... канд. техн. наук. Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины.— Київ, 2011.— 20 с.
13. Щомісячний бюлетень забруднення атмосферного повітря в Києві та містах Київської області. —Київ: Центральна геофізична обсерваторія, 2005—2012 р.

АРТЕМЧУК Владимир Александрович, канд. техн. наук, ст. науч. сотр. Ин-та проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины. В 2008 г. окончил Житомирский государственный технологический университет. Область научных исследований — математическое моделирование и численные методы, информационные технологии.

КАМЕНЕВА Ирина Петровна, канд. техн. наук, ст. науч. сотр. Ин-та проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины. В 1976 г. окончила Киевский госуниверситет им. Тараса Шевченко. Область научных исследований — анализ данных и математическое моделирование в экологии.

ЯЦИШИН Андрей Васильевич, д-р техн. наук, вед. науч. сотр. Ин-та геохимии окружающей среды НАН Украины. В 2002 г. окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. Область научных исследований — математическое моделирование экологических процессов, экологический мониторинг техногенных объектов, информационные технологии.

Полный текст: PDF (русский)