Математична модель для індикації екологічного стану природного середовища території бойових дій із застосуванням екосистемного підходу

О.І. Лисенко 1, д-р техн. наук, С.М. Чумаченко 2, д-р техн. наук,
Є.О. Яковлєв 3, д-р техн. наук, О.В. Пиріков 4, канд. техн. наук,
В.А. Дерман 2, аспірант
1 Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Україна, 03056, Київ, Індустріальний провулок, 2
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
2 Національний університет харчових технологій
Україна, 01601, Київ, вул. Володимирська, 68
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
3 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Україна, 03186, Київ, Чоколівський бульвар, 13
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
4 Громадська організація «Взаємодія розвитку екологічних та енергетичних ринків»
Україна, 79019, Львів, вул. Липинського, 36
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Èlektron. model. 2022, 44(4):03-20

https://doi.org/10.15407/emodel.44.04.003

АНОТАЦІЯ

Для прогнозування змін, викликаних воєнно-техногенним навантаженням (ВТН) від бойових дій (БД), та оцінки збитків екосистем в Україні актуальним є оцінювання впливу БД на стан навколишнього природного середовища. Запропоновано комплексну мате­матичну модель прогнозування рівня впливу БД, побудовану з використанням агрего­ваної екологічної інформації про склад екосистеми, індикатори рівня ВТН, організацію трофічних мереж для відповідних біогеографічних зон та склад біорізноманіття. Наве­дено аналіз публікацій щодо використання математичного моделювання для оцінювання стійкості екосистем до збурюючих впливів ВТН від БД. Розроблено структурну схему спостерігача вольтерівської системи для оцінки стану екосистем в зоні ведення БД. Запропоновано класифікацію рівнів воєнно-техногенного порушення природних екосис­тем за станом едифікаторної синузії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

бойові дії, воєнно-техногенне навантаження, навколишнє природ­не середовище, стійкість екосистеми, вольтерівська система, едифікаторна синузія.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Довгий С.О., Іванченко В.В., Коржнев М.М. та ін. Асиміляційний потенціал геоло­гічного середовища України та його оцінка. Київ: Ніка-Центр, 2016.
 2. Чумаченко С.М., Морщ Є.В., Михайлова А.В., Парталян А.С. Методика комплекс­ного оперативного експертного оцінювання військово-техногенних загроз в зоні проведення операції об’єднаних cил // Науковий вісник: Цивільний захист та по­жежна безпека, 2020, 1 (9), с. 23—33. Doi:10.33269/nvcz.2020.1.23-33
 3. Лисенко О.І., Чумаченко С.М., Ситник Ю.І. Напрямки вдосконалення природоохо­рон­ної діяльності в Збройних Силах України / Науково-методичний посібник. Київ: ННДЦ ОТ і ВБ України, 2006.
 4. Дудкін О.В., Єна А.В., Чумаченко С.М. та ін. Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України. Київ: Хімджест, 2003.
 5. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум / Навчальний посібник. Київ: Лібра, 2002, 352 с.
 6. Богобоящий В.В., Курбанов К.Р., Палій П.Б., Шмандій В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології. Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
 7. Большаков В.Н., Корытин Н.С., Кряжимский Ф.В., Шишмарев В.М. Новый подход к оценке стоимости биотических компонентов екосистем // Екологія, 1998, 5, с. 339—348.
 8. Галченко Ю.П. Методические подходы к оценке техногенного воздействия через из­менение компонентов экосистем // Экологические системы и приборы, 2003, 1, с. 29—
 9. Свирежев Ю.М. Математическое моделирование биогеоценотических процессов. М: Наука, 1985.
 10. ПолуэктовР.А., Пых Ю.А., Швытов И.А. Динамические модели экологических систем. Л.: 1980, 289 с.
 11. Королев-Перелешин А.Ю., Стахорский B.C., Савельев В.Н. и др. Вооруженные силы, боевая техника и проблемы защиты окружающей среды // Экология промышленного производства, 1994, 2, с. 3—14.
 12. Романченко І.С., Сбітнєв А.І., Бутенко С.Г. Екологічне забезпечення військ. Київ: НАО України, 2003.
 13. Чумаченко С.М., Данилюк С.Л.Особливості застосування методів екологічної оцін­ки для оцінювання впливу бойових дій на складові військових природно-техно­генних геосистем // Зб. наукових праць ЦНДІ ЗС України, 2016, 2 (72), с. 123—132.
 14. Лисенко О.І., Чеканова І.В., Чумаченко С.М., Турейчук А.М. Методологія визначення поняття воєнна екологія. // Зб. тез доповідей 65-ї науково-практичної конференції (КНУБА) 20-22 квітня 2004 року. У чотирьох частинах. Ч. 2. Київ, 2004, 91 с.
 15. Лисенко О.І., Чеканова І.В., Чумаченко С.М., Турейчук А.М. Про розвиток поняття воєнна екологія // Наука і оборона, 2004, № 3, с. 27—33.
 16. Музалевский А.А. Индикаторы и индексы экодинамики. Методологические аспекты проблемы экологических индикаторов и индексов устойчивого развития // Сб. трудов 3-й Межд. конференции по мягким вычислениям и измерениям SCM, 2000, 1, с. 36—46.
 17. Петросян Л.А., Захаров В.В. Введение в математическую экологию. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1986.
 18. Свирежев Ю.М., Логофет Д.О. Устойчивость биологических сообществ. М.: Наука, 1978.
 19. Красовский А.А.Справочник по теории автоматического управления. М.: Наука, 1987.
 20. Изерман Р. Цифровые системы управления. М.: Мир, 1984.
 21. Квакернаак Х., Сиван Р. Линейные оптимальные системы управления. М.: Мир, 1977.
 22. Воронов А.Г. Геоботаніка: Учеб. пособие для ун-тов и пед. ин-тов. М.: Высшая школа,
 23. Гавриленко Л.Н., Романеско Б.Г., Тихоненков А.В., Тымчук А.В. К вопросу об экологической опасности уничтожения артиллерийских порохов // Экологическая безопасность регионов России и риск от техногенных аварий и катастроф. Сб. мате­риалов межрегионального постоянно действующего научно-технического семинара. Пенза: Пензенский артиллерийский инженерный ин-т, 2001, с. 72—75.
 24. Управління станом природного середовища полігонів ЗС України. Заключний звіт пілотного проекту. Київ: ЗАТ «Космознімок», 2006.

ЛИСЕНКО Олександр Іванович, д-р техн. наук, професор Навчально-наукового інсти­туту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». В 1974 р. закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Область наукових досліджень — мате­матичні методи оптимізації і управління динамічними системами і процесами.

ЧУМАЧЕНКО Сергій Миколайович, д-р техн. наук, ст. наук. співробітник, зав. кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій. В 1986 р. закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище. Область наукових досліджень — математичні методи та інформаційні технології екологічного моні­торингу у сфері воєнної екології та цивільного захисту природно-техногенних геосистем.

ЯКОВЛЄВ Євгеній Олександрович, д-р техн. наук, гол. наук. співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. В 1966 р. закінчив Дніпропетровський Ордена трудового червоного прапору гірничий інститут ім. Артема. Область наукових досліджень — екологічна геологія, постмайнінг, інже­нерна гідрогеологія.

ПИРІКОВ Олексій Валерійович, канд. техн. наук, доцент, експерт Громадської орга­нізації «Взаємодія розвитку екологічних та енергетичних ринків». В 2001 р. закінчив Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Бара­новського. Область наукових досліджень — екологія, екологічна безпека.

ДЕРМАН Вадим Андрійович, аспірант кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій. В 2001 р. закінчив Вінницький державний педаго­гіч­ний університет ім. Михайла Коцюбинського. Область наукових досліджень — фізико-математичні науки, екологія, інформаційні технології.

Повний текст: PDF