Правила оформлення статей

Структура статті.

Стаття, що направляється до редакції повинна містити такі елементи:

 1. Анотацію російською та українською мовами (обсягом до 12 рядків), що відображає суть розв'язуваної задачі, методи дослідження та отримані результати, в якій лаконічно і чітко слід перерахувати виконані дослідження та отримані результати. Анотація повинна бути цікавою і зрозумілою для вітчизняних та зарубіжних вчених.
 2. Загальну оцінку проблеми та її актуальності на підставі аналізу публікацій, що мають відношення до даної проблеми, в т.ч. останніх. Слід врахувати, що достатня кількість необхідних посилань підвищує значимість статті та її цитованість.
 3. Постановку задачі та її вирішення з обгрунтуванням отриманих результатів.
 4. Висновки, в яких слід коротко сформулювати теоретичне і практичне значення отриманих результатів, не повторюючи інформацію з інших розділів та не перераховуючи виконане.

Після основного тексту розташовується наступна інформація англійською мовою:

 • прізвища та ініціали авторів (в англійській транслітерації, якщо в основному тексті ця інформація подана не латиницею);
 • назва статті;
 • текст розширеної анотації (до 12 рядків), що відображає суть розв'язуваної задачі, методи дослідження та отримані результати (з російськомовним варіантом);
 • ключові слова;
 • список використовуваних джерел згідно Harvard Style. Джерела з заголовками на латиниці наводяться без перекладу. Для літератури джерел на мовах, що не використовують латинський алфавіт, необхідно забезпечити переведення назв джерел і вказати після них у дужках мову оригіналу. Прізвища та ініціали авторів, слід транслітерувати за правилами як для закордонного паспорта.

Приклади оформлення списку лiтератури згiдно Harvard Style

Обсяг статті, включаючи список літератури, таблиці, рисунки та підписи під рисунками, не повинен перевищувати 16 с. (через півтора інтервали), оглядової статті - 25 с., короткого повідомлення - 7 с.

Оформлення тексту.

Текст статті повинен бути набраний шрифтом Times New Roman, 12 pt через півтора інтервала в редакторі Microsoft Word 97 (2003) чи більш пізніх версіях і представлений файлом типу *.doc.

На першій сторінці в точному порядку слід друкувати:

 1. індекс за універсальною десятковою класифікацією (УДК);
 2. ініціали та прізвища авторів із зазначенням наукового ступеня, повну назву організацій, в яких працюють автори, країна, населений пункт, E-mail;
 3. назву статті – найбільш лаконичнуізрозумілу, без маловідомих абревіатур (шрифт Arial жирний, розміщення по лівому краю, не допускаються переноси);
 4. текст анотаціїросійською і українською мовами (через півтора інтервала);
 5. ключові слова (3-5 слів курсивом);
 6. основний текст.

Математичні формули

Cтворюються як окремі об'єкти у редакторі формул, розташовуються по центру. Формули, на які є посилання в тексті, повинні мати наскрізну нумерацію. Номер формули ставиться в круглих дужках біля краю правого поля. Розміри символів у формулах: звичайний - 14 pt, великий - 18pt, невеликий - 12 pt, великий індекс - 7 pt, дрібний індекс 5 pt.

Таблиці

Cлід нумерувати по порядку згадування і давати на них посилання в тексті. У таблицях не повинно бути порожніх граф, прочерків і скорочених слів. Прографки таблиці набирається шрифтом Times New Roman - 9 pt, головка таблиці - 8,5 pt. Цифровий матеріал в таблицях друкують з подвійним інтервалом, текст головки і боковика - з одинарним.

Рисунки

Рисунки з підтекстовками (якщо вони є) повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Одні й ті ж відомості не повинні повторюватися в тексті і підписі. Рисунки повинні бути або всі з підписами, або всі без них. Позначення на рисунку повинні бути чіткими і легко читатися. Осі координат на графіках повинні бути позначені. У тексті обов'язково повинні бути посилання на кожен рисунок.

Графіки

Графіки (у форматі eps, .аi,. сdr) і фотографії (здатністю не менше 300 dpi) повинні бути передані окремими файлами. Допускаються графіки та діаграми в редакторі Exel. Не допускаються рисунки, підготовлені в редакторі Word. Якщо рисунки підготовлені в програмах MatCad, MatLab, AutoCad і подібних, необхідно переводити їх у формат .eps або, як виняток, - .tif з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Список використаної літератури

Cкладається в порядку згадування джерел у тексті згідно стандартів:

 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ГОСТ 7.1—2003, ІДТ). Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. — Зі скасуванням ГОСТ 7.1—84, ГОСТ 7.16—79, ГОСТ 7.18—79, ГОСТ 7.34—81, ГОСТ 7.40—82 ; чинний від 2007—07—01.
 • ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994), МОД; ISO 832:1994, МОД).Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами. — Зі скасуванням ГОСТ 7.11–78; чинний від 2010–04–01.
 • ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. — Зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 7.5 —88 ; чинний від 2010—10—01.
 • ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості. — Вперше ; чинний від 2010—07—01.

При формуванні списку використаної літератури слід дотримуватися норм самоцитування, тобто число робіт автора / авторів статті, використаних у списку, не повинно перевищувати 30%.