АЛГОРИТМ ПЕРЕТВОРЮВАННЯ ПРЕДСТАВЛЕНЬ ЧИСЕЛ У СИСТЕМАХ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ

Ю.Д. Поліський

Èlektron. model. 2020, 42(4):103-109
https://doi.org/10.15407/emodel.42.04.103

АННОТАЦИЯ

Дано теоретичне обґрунтування одного з підходів до вирішення немодульної операції, для реалізації якої необхідне знання цифр операндів за всіма розрядами. Запропоно­ва­ний підхід основано на визначенні залишку стосовно шуканих модулів отриманих залишків по модулях вихідної системи. Таке визначення виконують послідовним відні­манням констант від отриманих залишків і подсумовуванням їх до результатів, які утво­рюються стосовно шуканих модулів. При цьому константи на кожній ітерації виби­раються в залежності від значення залишку в аналізованому розряді. Даний підхід доцільно розглядати як один з напрямків дослідження шляхів підвищення ефективності обчислень.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

залишкові класи, діапазон, модулі, перетворення.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Акушский И.Я., Юдицкий Д.И. Машинная арифметика в остаточных классах. М.: Сов. радио, 1968, 440 с.
  2. Магомедов Ш.Г. Преобразование представлений чисел в модулярной арифметике в системах остаточных классов с разными основаниями//Вестник АГТУ. Сер.: Управ­ление, вычислительная техника и информатика, 2014, № 4, с. 32—39.
  3. Полисский Ю.Д. Алгоритм выполнения сложных операций в системе остаточных классов с помощью представления чисел в обратных кодах// Электрон. модели­рование, 2014, 36, № 4, с. 117–123

ПОЛИССКИЙ Юрий Давидович, канд. техн. наук, ст. науч. сотр. Научно-исследова­тельского института автоматизации черной металлургии, г. Днепр. В 1960 г. окончил Днепропетровский металлургический институт. Область научных исследований — системы и средства управления.

Полный текст: PDF