Електронне моделювання

ISSN 0204-3572
Èlektron. model. 2018, 40(2)
https://doi.org/
10.15407/emodel.40.02

index copernicus

crossref doi

ulrichs

google scholar

e-library
viniti

«Електронне моделювання» –
міжнародний науково-теоретичний журнал

Головний редактор:
чл.-кор. НАН України В.В. Мохор

Засновники журналу:

Проблематика: В журналі «Електронне моделювання» публікуються оригінальні і оглядові роботи з основних проблем електронного моделювання:

  • Математичне моделювання та обчислювальні методи
  • Інформаційні технології
  • Обчислювальні процеси та системи
  • Паралельні обчислення
  • Застосування методів і засобів моделювання

Цільова аудиторія: науковці, інженери, викладачі, аспіранти та студенти закладів вищої освіти відповідних спеціальностей.

Видавець: Журнал видається Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5889, 19.12.2017 р.),
на поліграфічній базі Видавничого дому «Академперіодика» НАН України (Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 544 від 27.07.2001, тиражування журналу з 2004 року по теперішній час в межах виконання Програми підтримки журналів).

Індексування та реферування:

Журнал реферується у реферативному журналі «Джерело», електронна копія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, представлений у Науковій електронній бібліотеці періодичних видань НАН України та в електронній реферативній базі «Україніка наукова»

З 2018 року науковим публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI (Digital Object Identifier).

Науково-теоретичне видання
ISSN 0204-3572 (друкована версія)
Key-title:
Èlektronnoe modelirovanie
Abbreviated key title:
Èlektron. model.
https://doi.org/10.15407/emodel
Веб-сайт журналу:
https://www.emodel.org.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 13147-2031ПР від 27.08.2007 р.

Передплатний індекс у Каталозі періодичних видань України – 71115

Заснований у вересні 1979 року
Видається з 1979 року

Періодичність виходу становить
6 разів на рік (один раз на два місяці),
публікація безкоштовна

Мови видання –
полімовний:
російська,
українська,
англійська.

Формат: 70x100/16
Обсяг: до 10 ум.-друк. арк.