MODELS OF REPRESENTATION AND DATA TRANSFORMATION IN THE PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL MONITORING IN URBANIZED AREAS

V.O. Artemchuk, I.P. Kameneva, A.V. Iatsyshyn

Èlektron. model. 2018, 38(2):49-66
https://doi.org/10.15407/emodel.38.02.049

ABSTRACT

Multidimensional domain models formalizing formulation of the problem of environmental monitoring of urbanized areas have been considered. Different approaches to the problem of reducing the dimension of the space of original signs, based on the criteria of information content of multidimensional data have been studied. The criterion of usefulness of the information observation, providing more efficient organization of the air monitoring network (by the example of the city of
Kiev) has been substantiated.

KEYWORDS

data models, information content measure, dimension reduction techniques, informative signs, the criterion of information usefulness.

REFERENCES

1. Bogolyubov, V.M., Klimenko, M.O., Mokin, V.B. and et al. (2010), Monitoring dovkillya: Pidruchnik [Environmental monitoring: A textbook], Ed. by Bogolyubov, V.M., VNTU, Vinnytsya, Ukraine.
2. Osnovy stiykogo rozvytku. Navchalny posibnik [Basics of sustainable development. Tutorial] (2005), Ed. by prof. Melnik, L.G., VTD «Universitetska kniga», Sumi, Ukraine.
3. Serdyutskaya, L.F. and Kameneva, I.P. (2000), Sistemnyi analiz i matematicheskoe modelirovanie
mediko-ekologicheskikh posledstviy avarii na ChAES i drugih tehnogennykh vozdeystviy
[System analysis andmathematicalmodeling ofmedical and environmental consequences of the
Chernobyl accident and other anthropogenic impacts], Medekol, Kyiv, Ukraine.
4. Upravlenie riskom: Risk. Ustoychivoe razvitie. Sinergetika [Risk management: Risk. Sustainable development. Synergetics], 2000, Nauka, Moscow, Russia.
5. Ayvazyan, S.A., Bushtaber, V.M., Enyukov, I.S. and Meshalkin, L.D. (1989), Prikladnaya statistika. Klassifikatsiya i snizhenie razmernostey [Applied statistics. Classification and reduced dimensions], Finansyi statistika, Moscow, Russia.
6. Busygin, B.S. and Miroshnichenko, L.V. (1991), Raspoznavanie obrazov pri geologogeofizicheskom prognozirovanii [Pattern recognition under geological and geophysical forecasting], DGU, Dnepropetrovsk, Ukraine.
7. Analiz stalogo rozvytku – globalny i regionalny konteksty. Ch. 1. Globalny analiz yakosti ta bezpeky zhittya lyudey. [Analysis of sustainable development – global and regional contexts. Ch.1. Global analysis of people life quality and security], (2010), Sc. superv. Zgurovskiy, M.Z., NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine.
8. Kameneva, I.P. (2005), “Spatial-semantic representations of knowledge in geoecological investigations”, Geoinformatika, Vol. 4, pp.64-69.
9. Kameneva, I.P. (2005), “Probability models of knowledge representation in intellectual systems of decision making”, Iskusstvennyi intellekt: IPII NAN Ukrainy, Vol. 3, pp. 399-409.
10. Gavrilova, T.A. and Horoshevskiy, V.F. (2001), Bazy znaniy intellektualnykh sistem [Knowledge bases of Intelligent Systems], Piter, Saint Petersburg, Russia.
11. Petrenko, V.F. (1988), Psikhosemantika soznaniya [Psychosemantics of consciousness], MGU, Moscow, Russia.
12. Artemchuk, V.O. (2011), “Mathematical and computer tools for solving the problems of placement of observation points of air monitoring network”, Abstract of Cand. Sci. (Tech.) dissertation, 01.05.02, Pukhov Institute for Modeling in Energy Engineering, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
13. Schomisyachnyi byuleten zabrudnennya atmosfernogo povitrya v Kyevi ta mistakh Kyivskoyi oblasti [Monthly bulletin of air pollution in the cities of Kyiv and Kyiv region], (2005-2012), Tsentralna geofizichna observatoriya, Kyiv, Ukraine.

Full text: PDF (in Russian)