АПРОКСИМАТИВНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ГЕС В ЗАДАЧАХ ПЛАНУВАННЯ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

С.Є. Саух, О.М. Джигун

Èlektron. model. 2019, 42(1):03-14
https://doi.org/10.15407/emodel.42.01.003

АНОТАЦІЯ

Запропоновано апроксимативний підхід до побудови математичної моделі режимів роботи ГЕС. Основою підходу є гіпотеза про оптимальність водно-енергетичних ре­жимів ГЕС, які можна спостерігати в минулому, з використанням статистичних даних. Для від­творення спостережуваних режимів ГЕС запропоновано параметричне форму­лювання оптимізаційних задач лінійного і квадратичного програмування, вирішення яких апроксимують безліч ретроспективних режимів ГЕС. Простота і адекватність ап­роксима­тив­ної моделі ГЕС підтверджено результатами обчислювальних експеримен­тів. Показано можливість використання запропонованої моделі ГЕС як складової час­тини моделі електроенергетичної системи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

апроксимативна модель, ГЕС, оптимізація, прогноз.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Филиппова Т.А. Оптимизация энергетических режимов гидроагрегатов гидроэ­лектростанций. М.: Энергия, 1975, 202 с.
  2. Цветков Е.В., Алябышева Т.М., Парфенов Л.Г. Оптимальные режимы гидроэлектро­станций в энергетических системах. М.: Энергоатомиздат, 1984, 304 с.
  3. Літвінов В.В. Оптимізація розподілу навантаження між електростанціями каскаду ГЕС, які працюють в САРЧП // Гідроенергетика України, 2018, № 3‑4, с. 56–60.
  4. Асарин А.Е., Бестужева К.Н. Водноэнергетические расчеты. М.: Энергоатомиздат, 1986, 224 с.
  5. Ландау Ю.О., Сташук І.В. Значення гідроенергетики в розвитку ОЕС України відповідно до НЕС-2035 і екологічні виклики // Гідроенергетика України, 2018, № 1‑ 2, с. 3–6.
  6.  Вишневський В.І. Дніпровські водосховища та проблеми їх використання // Там же, 2018, № 3‑4, с. 18–23.
  7. https://uhe.gov.ua/diyalnist/osnovni_pokaznyky
  8. https://ua.energy/diyalnist/dyspetcherska-informatsiya/

CАУХ Сергей Евгеньевич, д-р техн. наук, гл. науч. сотр. Института проблем моде­лирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины. В 1978 г. окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. Область научных исследований — численные операторные методы решения дифференциальных уравнений, методы и технологии ре­шения систем линейных алгебраических уравнений большой размерности, методы решения вариационных неравенств, равновесные модели, математическое моделирование энергорынков, газотранспортных систем, макроэкономических процессов.

ДЖИГУН Елена Николаевна, канд. техн. наук, ст. науч. сотр. Института проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины. В 1982 г. окончила Киевский политехнический институт. Область научных исследований — численные операторные методы решения дифференциальных уравнений, декомпозиционные и итерационные ме­тоды решения линейных систем большой размерности, математическое моделирова­ние технологических процессов в энергетике и газотранспортных системах, эконо­мико-математические методы моделирования финансовых и макроэкономических процессов.

Повний текст: PDF