ФІДУЦІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОДНОРІДНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Є.М. Фархадзаде, А.З. Мурадаліев, Т.К. Рафіева, А.С. Абдуллаева

Èlektron. model. 2019, 42(1):13-24
https://doi.org/10.15407/emodel.42.01.013

АНОТАЦІЯ

Запропоновано метод і алгоритм визначення однорідності інформації про технічний стан облад­нання, які забезпечують безпомилковість при порівнянні однотипних об’єк­тів. З часом збільшується частка основного обладнання пристроїв та установок (об’єк­тів) під­приємств електроенергетичних систем (ЕЕС), термін служби яких дорівнює та пере­вищує розрахунковий. Замінити їх новими складно навіть у економічно розвинутих країнах. Тому найважливішим завданням є розробка пропозицій по тех­нічному обслуговуванню та ремонту старого обладнання і, в першу чергу, розробка автоматизованих систем методичної підтримки персоналу. Відомості про ефективність під­приємств ЕЕС містять статистичні дані про надійність, економічність та безпеку і зале­жать від багатьох різновидів ознак, тобто вони належать не до вибірок з генеральної су­купності, а до багатовимірних даних. Застосування статичних методів аналізу вибірок з генеральної сукупності до багатовимірних даних призводить до неприпустимого ризи­ку помилкового рішення. Статистичний аналіз багатовимірних даних дозволяє порів­ню­вати і ранжирувати однотипні об’єкти ЕЕС та оцінювати інтегральний показник. Враховуючи складність та громіздкість об’єктивної кількісної оцінки ефективності ро­боти підприємств ЕЕС, застосування комп’ютерних технологій стає не тільки бажаною, але й необхідною умовою.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

фідуціальний метод, взаємозв’язок, техніко-економічні показники, ризик, критерій, помилки реалізації, інтегральний показник.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Воропай Н.И., Ковалев Г.Ф. и др. Концепция обеспечения надежности в электро­энергетике. М.: ООО ИД «Энергия», 2013, 304 с.
  2. Дуэль М.А., Канюк Г.И., Фурсова Т.Н. Автоматизация определения энергетических характеристик энергооборудования // Энергооборудование, Энергетика, Энергоау­дит, 2013, № 2, с. 13—18.
  3. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З., Рафиева Т.К. Сравнительный анализ методов расчета интегральных показателей, характеризующих эффектив­ность работы объектов ЭЭС// Электрон. моделирование, 2017, № 2, с. 75—89.
  4. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З. Метод и алгоритм ранжирования котельных установок блочных электростанций по критерию надежности и эко­номичности работы // Теплоэнергетика, 2015, № 10, с. 22—29.
  5. Орлов А.И. Основные черты новой парадигмы статистического анализа // Поли­тематический сетевой электронный научный журнал Куб ГАУ, 2013, № 90 (06).
  6. Farhadzadeh E.M., Muradaliyev A.Z., Farzaliyev Y.Z et al Fiducialy approach at compa-ring of the same objects// Energy Sistems Research, 2018, № 4, c. 71—77.
  7. Орлов А.И. Математика случая. Вероятность и статистика — основные факты. Учеб. пособие. М.: М3-Прессб, 2004, 110 с.
  8. Павлов И.В. О фидуциальном подходе при построении доверительных границ для функций многих неизвестных параметров// Докл. АН СССР, 1981, 258, с. 1314—1317.
  9. Farhadzadeh E.M., Farzaliyev Y.Z., Muradaliyev A.Z. De crease in risk erroneous classification the multivariate statistical data desciling the technical condition of the equipment of power supply systems// Mathematical and Technical Sciences, Institute of Physics, 2013, № 1, p. 50—57.
  10. Рябинин И.А. Основы теории и расчета надежности судовых электроэнергетических систем. 2-изд. М.: «Судостроение», 1971, 456 с.

ФАРХАДЗАДЕ Эльмар Мехтиевич, д-р техн. наук, профессор, гл. науч. сотр. Азер­байджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского ин-та энерге­тики (г. Баку). В 1961 г. окончил Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область науч­ных исследований — надежность и эффективность электроэнергетических систем.

МУРАДАЛИЕВ Айдын Зураб оглу, д-р техн. наук, руководитель отдела «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно- изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1982 г. окончил Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований — количественная оценка индивидуаль­ной надежности оборудования и устройств электроэнергетических систем.

РАФИЕВА Тамара Каировна, канд. техн. наук, ст. науч. сотр. отдела «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно- изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1973 г. окончила Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований — имитационное моделирование инди­видуальной надежности энергоблоков ТЭС.

АБДУЛЛАЕВА Самира Афган кызы, аспирантка, вед. инженер отдела «Надежность энергетического оборудования» Азербайджанского научно-исследовательского и проектно- изыскательского ин-та энергетики (г. Баку). В 1990 г. окончила Азербайджанский ин-т нефти и химии. Область научных исследований — точность и достоверность оценок показателей индивидуальной надежности оборудования и устройств энергетических систем.

Повний текст: PDF