Моделювання порядку перевірки параметрів при технічному обслуговуванні за станом радіоелектронних комплексів

С.Є. Гнатюк, канд. техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15,
Л.М. Сакович, канд. техн. наук, Ю.В. Мирошниченко
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Україна, 03113, Київ, пр-т Перемоги, 37

Èlektron. model. 2020, 42(5):120-128
https://doi.org/10.15407/emodel.42.05.120

АНОТАЦІЯ

Розглянуто особливості технічного обслуговування радіоелектронних комплексів (РЕК) великої розмірності (десятки і сотні тисяч елементів), що складаються з окремих під­систем, перевірку працездатності яких, технічне обслуговування та відновлення праце­здатності під час поточного ремонту можна виконувати автономно. Запропоновано для підвищення ефективності технічного обслуговування за станом РЕК великої розмірності встановлювати послідовність перевірки підсистем, враховуючи їх надійність, метро­ло­гічну надійність засобів вимірювання, тривалість виконання перевірок і усунення несправностей, ймовірність правильної оцінки фахівцем результату вимірювання значен­ня параметру. Обґрунтовано необхідну кількість перевірок параметрів найбільш важливих і найменш надійних підсистем для забезпечення заданого значення ймовірності оцінки технічного стану комплексу за мінімальний час. Наведено приклад використання ре­зультатів і формалізовано порядок їх реалізації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

радіоелектронні комплекси, технічне обслуговування за станом, ймовірність переважного вибору.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. ДСТУ В 3576-97. Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та визначення. Держстандарт України, Київ, 1998, 59 с.
 2. ДСТУ В 3577-97. Види технічного обслуговування. Заміна комплектуючих виробів. Загальні положення. Держстандарт України, Київ, 1998, 9 с.
 3. Барзилович Е.Ю. Модели технического обслуживания сложных систем. М.: Высш. шк., 1982, 231 с.
 4. Острейковский В.А. Теория надежности. М.: Высш. шк.,2003, 463 с.
 5. Половко А.М., Гуров С.В. Основы теории надежности. СПб.: БХВ–Петербург, 2006, 704 с.
 6. Василишин В.І., Женжера С.В., Чечуй С.В., Глушко А.Л. Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем. Харків: ХНУПС, 2018, 268 с.
 7. Сакович Л.М. Бобро Р.А. Выбор параметров и последовательности их измерения при техническом обслуживании средств связи по состоянию // Зв’язок, 2006, № 3, с. 54—56.
 8. Kononov V.B., Ryzhov Ye.V., Sakovych L.M. Dependence of parametrs of repaire of military communication means on the quality of metrological support// Advanced Information System, 2018, Vol. 2, № 1, р. 91—95. DOI.org/10.20998/2522-9052/2018/1/17.
 9. Сакович Л.М., Криховецький Г.Я., Небесна Я.Е. Оцінка впливу метрологічної на­дій­ності засобів вимірювань на час виконання технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку // Системи управління, навігації та зв’язку, 2018, вип. 2 (48), с. 164—166. DOI: org.10.26906/SUNZ.2018.2.164.
 10. Рижов Є.В., Сакович Л.М. Метод визначення послідовності перевірки параметрів під час технічного обслуговування військової техніки зв’язку за станом//Науково-технічний журнал ЦНДІ ОВТ ЗС України, 2017, №4(16), c.70—72. DOI: https// doi.org/10.34169/2414-0651.2017.4(16).70-72.
 11. Сакович Л.М., Рижов Є.В., Настишин Ю.А. та ін. Методика визначення послі­довності перевірки радіоелектронних комплексів при технічному обслуговуванні за станом// Військово-технічний зб., вип. № 22. Львів: НАСВ, 2020, с. 73—82.
 12. Шмерлин Д.С., Дубровский С.А. Экспертные оценки: методы и применения. М.: ЭКСПО, 2001, 228 с.
 13. Орлов А.И. Экспертные оценки. М.: Наука, 2002, 150 с.
 14. Коваленко А.И., Драган С.В., Рыхальский М.А. Экспертные оценки в управлении информационными проектами. Николаев: НУК, 2007, 168 с.
 15. Ксенз С.П., Абрамов С.А., Волынский А.А. и др. Теоретические и прикладные задачи диагностирования средств связи и автоматизации. Л.: ВАС, 1990, 336 с.

ГНАТЮК Сергій Євгенович, канд. техн. наук, ст. наук. співроб. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. В 1974 р. закінчив Львівський дер­жавний університет ім. І. Франка. Область наукових досліджень — надійність програмно керованих засобів спеціального зв'язку.

САКОВИЧ Лев Миколайович, канд. техн. наук, доцент кафедри теоретичних основ експлуатації та ремонту засобів спеціальних телекомунікаційних систем Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». У 1981 р. закін­чив військову Ордена Леніна Краснознаменну академію ім. Будьонного. Область наукових досліджень — технічна діагностика, метрологія, технічна експлуатація.

МІРОШНИЧЕНКО Юрій Володимирович, аспірант Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський полі­технічний інститут імені Ігоря Сікорського», який закінчив у 2009 р. Область наукових досліджень — технічна експлуатація засобів зв'язку.

Повний текст: PDF