МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ ОБʼЄКТІВ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Ю.А. Клевцов

Èlektron. model. 2020, 42(3):13-26
https://doi.org/10.15407/emodel.42.03.013

АНОТАЦІЯ

Розглянуто задачу моделювання еліптичних обʼєктів, які описуються лінійними дифе­ренціальними рівннями у часткових похідних, на основі спектральної теорії нестаціо­нарних систем управління. Розв’язано крайові задачі Дірихле, Неймана, Робена. Наведено приклади моделювання, які пояснюють застосування методу. Введено поняття пере­давальної функції обʼєкта з розподіленими параметрами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

математичне моделювання, спектральна теорія, об’єкти з розподіленими параметрами, передавальна функція, крайові задачі.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Солодовников В.В., Семенов В.В. Спектральная теория нестационарных систем управления. М.: Наука, 1974, 335с.
  2. Клевцов Ю.А. Спектральное описание объектов с распределенными параметрами // Электрон. моделирование. 1988, 10, № 3, с. 27—31
  3. Клевцов Ю.А. Алгоритм моделирования краевой задачи третьего рода // Там же, 2001, 23, № 3, с. 40–46.
  4. Клевцов Ю.А. Моделирование объекта с распределенными параметрами, заданного на непрямоугольной области. // Там же, 2011, 33, № 1, с. 47—55.
  5. Краскевич В.Е., Клевцов Ю.А. Спектральное представление линейных объектов с распределенными параметрами // Кибернетика на морском транспорте, 1981, вып. 10, с. 87—
  6. Клевцов Ю.А. Моделирование многомерных объектов с распределенными параметрами. // Электрон. моделирование, 2012, 34, №5, с. 20—40.
  7. Клевцов Ю.А. Структурные преобразования моделей систем с распределенными параметрами. // Там же, 2016, 38, № 1, с. 35—46.
  8. Клевцов Ю.А. Моделирование объектов с распределенными параметрами. Спект­ральный метод. М.: Русайнс, 2018, 144 с.
  9. Ланкастер П. Теория матриц. М.: Наука, 1978, 280 с.
  10. Беллман Р. Введение в теорию матриц. М.: Наука, 1976, 352 с.

КЛЕВЦОВ Юрий Алексеевич, канд. техн. наук. В 1973 г. окончил Киевский политех­ни­ческий институт. Область научных исследований — объекты с распределенными пара­метрами, спектральная теория нестационарных систем управления, задачи моделирования и идентификации.

Повний текст: PDF