Авторська угода (публічна оферта) про умови публікації статті в журналі «Электронное моделирование»

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім Г.Є. Пухова Національної академії наук України (далі — Видавець, ІПМЕ), з одного боку, пропонує невизначеному колу осіб (далі — Автор), з іншого боку (разом іменовані як Сторони), укласти цю угоду (далі — Угода) про публікації наукових матеріалів (далі — Стаття) в Міжнародному науково-теоретичному журналі «Электронное моделирование» (далі — Журнал), що знаходиться в сфері управління Видавця.

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України є пропозицією про укладення договору (публічною офертою), повним і беззастережним прийняттям (акцептом) якого відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України вважається відправлення Автором своїх Статей на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

1.2. Журнал зареєстрований в Державному реєстрі друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності України. Свідоцтво про реєстрацію Міністерства юстиції України: КВ № 13147-2031ПР від 27.08.2007.

2. Терміни

Автор — фізична особа (особи), творчою працею якої (яких) створено Статтю.

Акцепт Оферти — повне і беззастережне прийняття Оферти.

Журнал — Міжнародний науково-теоретичний журнал «Электронное моделирование».

Заявка — електронне звернення Автора до Видавця на розміщення Статті в Журналі.

Видавець — Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України.

Оферта — цей документ про видання Статті.

Публікація — розміщення Статті в Журналі.

Редакція Журналу — творчий колектив, який здійснює випуск Журналу.

Стаття — науковий, навчальний, методичний матеріал (текст), представлений Автором для опублікування в Журналі.

Обробка персональних даних — дії (операції) з персональними даними, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення.

3. Предмет угоди (Оферти)

3.1. За цією Угодою Автор спрямовує Статтю в Редакцію для розміщення в Журналі на основі невиключної ліцензії на використання Статті згідно зі статтями 15, 31 та 32 Закону України «Про авторське право і суміжні права». При відправці Статті Автор погоджується з концепцією журналу, порядком рецензування статей і етикою публікування.

3.2. Редакція журналу надає Автору послуги, пов’язані з публікацією статті: приймає Статтю на попередній аналіз, проводить рецензування (експрес-рецензування, анонімне рецензування), приймає рішення про прийняття Статті до публікації, готує Статтю до опублікування, розміщує Статтю в Журналі і на інформаційному ресурсі (Сайті) Журналу.

3.3. Права на використання Статті, що передаються за цією Угодою, не мають на увазі виплату Автору винагороди та включають таке:

3.3.1. Відтворення Статті.

3.3.2. Публічне повідомлення про Статтю.

3.3.3. Будь-яке повторне оприлюднення Статті.

3.3.4. Переклад Статті на інші мови.

3.3.5. Переробку, адаптацію та інші зміни Статті.

3.3.6. Поширення Статті шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або іншої передачі до першого продажу.

3.3.7. Імпорт примірників Статті.

3.4. Територія, на якій допускається використання прав на Статтю, не обмежена.

3.5. Ця угода починає діяти з моменту направлення Статті на електронну адресу Редакції, зазначену в пункті 1.1. цієї Угоди, що є беззаперечним і повним прийняттям пропозиції про укладення угоди відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України.

3.6. Майнові авторські права, обумовлені цією угодою, передаються Автором Видавцю безоплатно на весь термін дії невиняткового права, передбаченого чинним законодавством України.

3.7. У разі прийняття Видавцем рішення про відмову в опублікуванні Статті або в разі відкликання Автором (одним з Авторів) своєї Статті до прийняття Видавцем рішення про опублікування в Журналі ця Угода втрачає силу. Рішення про відмову в опублікуванні направляється Автору за адресою електронної пошти, вказаною в заявці. Автор повинен направити повідомлення про відкликання Статті з власноручним підписом на адресу Редакції журналу «Электронное моделирование» або в формі відсканованого документа.

4. Права і обов’язки Сторін

4.1. Автор гарантує, що:

4.1.1. Він є дійсним правовласником виключних прав на Статтю.

4.1.2. Стаття є оригінальною, створена Автором (Співавторами) самостійно і не була опублікована.

4.1.3. При створенні Статті не були порушені авторські або інші права третіх осіб.

4.1.4. Стаття містить всі передбачені чинним законодавством про авторське право посилання на цитованих авторів і / або видання (матеріали);

4.1.5. Стаття не є предметом застави, не передана третій особі за договором відчуження виключного права або ліцензійним договором про надання виключної ліцензії і не обтяжена правами і вимогами будь-яких третіх осіб.

4.2. Автор зобов’язується:

4.2.1. Оформити Статтю відповідно до вимог Редакції Журналу, опублікованими на сайті Журналу в мережі Інтернет та/або в друкованому виданні.

4.2.2. Вказати в заявці адресу одержувача примірника Журналу з опублікованою Статтею.

4.2.3. Сплатити вартість доставки друкованого примірника Журналу з опублікованою Статтею.

4.3. Автор має право:

4.3.1. На безкоштовне отримання друкованого примірника Журналу з опублікованою Статтею.

4.3.2. Використовувати матеріали опублікованої Статті у власних дисертаціях або книгах.

4.3.3. Надавати благодійну допомогу Редакції з метою поліпшення якості обслуговування Авторів.

4.4. Видавець зобов’язується:

4.4.1. Виконати обов’язкове внутрішнє анонімне рецензування Статті протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту її прийняття.

4.4.2. Опублікувати Статтю в Журналі в разі прийняття рішення за під сумками рецензування про затвердження Статті до опублікування. Строк виходу Статті в світ залежить від дати її надходження до Редакції і якості підготовки.

4.4.3. Надіслати рецензію на електронну пошту Автора, зазначену в заявці, за підсумками рецензування.

4.5. Видавець має право:

4.5.1. Вносити редакторські і коректорські правки в Статтю, в тому числі скорочення, без додаткового узгодження з Авторами (Співавторами), якщо ці зміни не призводять до викривлення змісту, коректності викладення тексту і не порушують цілісності сприйняття матеріалу. Зазначені дії також мають право здійснювати треті особи, які уклали з Видавцем субліцензійний договір.

4.5.2. Встановлювати правила (умови) прийому і публікації Статей в Журналі.

4.5.3. Встановлювати правила визначення пріоритету в опублікуванні прийнятих Статей.

4.5.4. Приймати благодійну допомогу, адресовану Редакції, для поліпшення якості обслуговування Авторів.

4.6. У всіх випадках, не обумовлених і не передбачених цією Угодою, Сторони зобов’язані керуватися чинним законодавством України.

4.7. Сторони мають право укладати інші угоди, так чи інакше пов’язані з предметом цієї Угоди, на умовах, що не суперечать умовам цієї Угоди.

5. Акцепт Оферти та укладення Угоди

5.1. Ця Угода набуває чинності з моменту, коли Автор виконує Акцепт Оферти шляхом відправки Статті на електронну адресу Журналу, і її укладено на весь строк дії невиняткового права, передбаченого чинним законодавством України. 

6. Порядок зміни і розірвання Угоди

6.1. Оферта, акцептована Авторами, діє як Угода між сторонами і не може бути змінена інакше як за згодою Сторін. Видавець має право змінити умови Оферти, що ніяк не впливає на умови вже укладених угод з Авторами. Поточна редакція Оферти, а також її попередні редакції публікуються на сайті Видавця.

6.2. У разі незгоди Автора зі змінами умов цієї Угоди Автор має право направити Видавцю письмове повідомлення про відмову від цієї Угоди до набрання чинності відповідних змін. У разі відсутності письмового повідомлення від Автора зміни вважаються прийнятими Автором, і Угода продовжує діяти з внесеними змінами.

6.3. Ця Угода може бути розірвана достроково за згодою Сторін.

6.4. Автор має право відкликати Статтю за умови відшкодування Видавцю завданих таким рішенням збитків. Якщо Стаття вже опублікована, Автор зобов’язаний публічно оповістити про відкликання Статті. При цьому Автор має право вилучити з обігу раніше випущені екземпляри твору, відшкодувавши завдані цим збитки Видавцю.

6.5. У разі, якщо одна із Сторін приймає рішення про відмову від виконання Договору, вона зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді. У цьому випадку зобов’язання, обумовлені Договором, вважаються припиненими з моменту отримання контрагентом повідомлення про розірвання Договору.

7. Відповідальність

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Угодою Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.2. Всі відомості, надані Автором, повинні бути достовірними. Автор відповідає за достовірність, відкритість (не містить інформації, забороненої до публікації у відкритій пресі) і повноту переданих Видавцю відомостей.

7.3. Автор самостійно несе відповідальність перед третіми особами за неправомірне використання результатів інтелектуальної діяльності третіх осіб і матеріали, використані в ній, а також з усіх питань, що стосуються приналежності прав на неї.

7.4. Видавець не несе ніякої відповідальності за будь-які дії Автора.

7.5. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Угоди, якщо таке порушення викликане обставинами непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади (в т.ч. прийняття правових актів), пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини непереборної сили.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Спори і розбіжності вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — відповідно до чинного законодавства України. 

8.2. При наявності неврегульованих розбіжностей Сторін спори вирішуються в суді за місцем знаходження Видавця відповідно до чинного законодавства
України.

9. Інші умови

9.1. Автор висловлює згоду на обробку Видавцем наступних персональних даних:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата народження;
  • відомості про освіту;
  • відомості про місце роботи і займану посаду;
  • відомості про контактну інформацію для листування;
  • відомості про наявність публікацій;
  • відомості про напрямки досліджень Автора;
  • адреса, за якою Автору буде доставлено примірник Журналу згідно із пунктом 4.2.3. цієї Угоди.

9.2. Видавець має право на обробку персональних даних Автора з метою виконання цієї Угоди, в тому числі виконання інформаційно-довідкового обслуговування Автора.