SPECIFICITY OF APPLICATION OF COGNITIVE ANALYSIS OF INFORMATION IN THE TASKS ON ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY

V.O. Artemchuk, I.P. Kameneva, A.V. Yatsyshyn

Èlektron. model. 2017, 39(6):107-124
https://doi.org/10.15407/emodel.39.06.107

ABSTRACT

Different approaches to cognitive analysis of information and cognitive modeling are analyzed. The semantic model of the domain is considered, which formalizes the formulation of the problem of cognitive analysis of environmental information. The main stages of organization and expansion of the environmental knowledge base are outlined. Special scales for the analysis of the stability of urbanized areas are proposed.

KEYWORDS

cognitive analysis, field of knowledge, semantic space, potential risk, knowledge base, semantic scales.

REFERENCES

1. Vityaev, E.E. (2006), Izvlechenie znaniy iz dannyKh. Kompyuternoe poznanie. Modeli kognitivnykh protsessov [Extracting knowledge from data. Computer cognition. Models of cognitive processes], Novosibirskiy gosudarstvenny universitet, Novosibirsk, Russia.
2. Gavrilova, T.A. and Horoshevskiy, V.F. (2001), Bazy znaniy intellektualnykh sistem [Knowledge bases of intelligent systems], Piter, St. Petersburg, Russia.
3. Dyuk, V. and Samoylenko, A. (2001), Data Mining. Uchebnyi kurs [Data Mining. Training course], Piter, St. Petersburg, Russia.
4. Zagoruyko, N.G. (2012), Kognitivny analiz dannykh [Cognitive analysis of data], GEO, Novosibirsk, Russia.
5. Zenkin, A.A. (1991), Kognitivnaya kompyuternaya grafika [Cognitive computer graphics], Nauka, Moscow, Russia.
6. Kameneva, I.P. (2010), “Cognitive approach to the analysis of multidimensional medical and environmental information”, Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnologii, G.E. Pukhov IPME NAS of Ukraine, Vol. 56, pp. 3-10.
7. “Cognitive computing is the work faster than thought”, available at: https://habrahabr.ru/company/ibm/ blog/276855 (accessed May 7, 2017).
8. “Cognitive analysis and management of the development of situations”, (2001), available at: http://www.ipu.ru/semin/arhiv/kogn2001 (accessed May 7, 2017)
9. Maksimov, V.I., Kornoushenko, E.K. and Kachaev S.V. “Cognitive technologies to support the adoption of managerial decisions”, available at: http://www.iis.ru/events/19981130/maximov.ru (accessed May 7, 2017).
10. Artemchuk, V.O., Kameneva, I.P. and Yatsyshyn, A.V. (2016), “Models of representation and data transformation in the problems of environmental monitoring in urban areas”, Elektronnoe modelirovanie, Vol. 38, no. 2, pp. 49-66.
11. Pospelov, D.A. (1986), Sytuatsyonnoe upravlenye: Teoriya i praktika [Situational management: Theory and practice], Nauka, Moscow, USSR.
12. Zinovyev, A.Yu. (2000), Vizualizatsiya mnogomernyikh dannyh [Visualization of multidimensional data], KGTU, Krasnoyarsk, Russia.
13. Serdyutskaya, L.F. and Kameneva, I.P. (2000), Sistemnyi analiz i matematicheskoe modelirovanie mediko-ekologicheskikh posledstviy avarii na ChAES i drugikh tekhnogennykh vozdeystviy [System analysis and mathematical modeling of medical and environmental consequences of the Chernobyl accident and other anthropogenic impacts], Medekol, Kiev, Ukraine.
14. Bolshakov, A.M., Krutko, V.N. and Putsillo, E.V. (1999), Otsenka i upravlenie riskami vliyaniya okruzhayuschey sredy na zdorove naseleniya [Assessment and management of the effect of environmental risks on public health], Editorial URSS, Moscow, Russia.
15. Kameneva, I.P. (2005), “Probabilistic models of knowledge representation in intellectual decision making systems”, Iskusstvennyiy intellect, Vol. 3, pp. 399-409.
16. Alymov, V.T. and Tarasova, N.P. (2004), Tekhnogenny risk: Analiz i otsenka: Uchebnoe posobie dlya vuzov [Technogenic risk: Analysis and evaluation: A manual for higher education institutions], IKTs «Akademkniga», Moscow, Russia.
17. Kameneva, I.P., Popov, O.O., Yatsyshyn, À.V. and Artemchuk, V.O. (2009), “Methods for determining environmental risk factor for atmospheric air”, Modelyuvannya ta informatsiyni tehnologii: G.E. Pukhov IPME NAS of Ukraine, Vol. 53, pp. 23-32.
18. Yatsyshyn, A.V. (2013), “Comprehensive assessment and management of environmental safety in air pollution”, Dr. Sci. (Tech.) thesis, SI «Institute of Environmental Geochemistry of NAS of Ukraine», Kyiv, Ukraine.
19. Kameneva, I.P., Artemchuk, V.O. andYatsyshyn,À.V. (2016), “Algorithmic tools for building hybrid intelligent
system in the field of environmental safety”, Modelyuvannya ta informatsiyni tehnologii: G.E. Pukhov IPME NAS of Ukraine, Vol. 76, pp. 60-69.
20. Shchomisyachniy byuleten zabrudnennya atmosfernogo povitrya v Kyivi ta mistakh Kyivskoyi oblasti [Monthly bulletin of air pollution in the cities of Kyiv and Kyiv region], (2012-2015), Tsentralna geofizichna observatoriya, Kyiv, Ukraine.
21. Sikora, L.S. (2009), Kognityvni modeli ta logika kognityvnogo upravlinnya v iyerarkhichnykh integrovanykh systemakh v umovakh ryzyku [Cognitive models and cognitive control logic in hierarchical integrated systems in conditions of risk], TsSD «EBTES», Lviv, Ukraine.

Full text: PDF (in Russian)