ABOUT CREATING A MULTI-AGENT SIMULATIONS MODEL OF PROCESSES PRICING IN THE ELECTRICITY MARKET

V.V. Mokhor, V.A. Evdokimov

Èlektron. model. 2020, 42(6):03-17
https://doi.org/10.15407/emodel.42.06.003

ABSTRACT

A review and analysis of publications devoted to solving scientific and practical problems of the development of the electric energy (e/e) market as a complex organizational and technical system (SOTS) is given. The subsystem of pricing management is highlighted, as its component part, as a separate object of organizational management. The urgency and necessity of creating a simulation model of the system for managing the pricing process in the electricity market with the direct participation of market entities is substantiated, the main purpose of which is to study the scientific and practical problem of improving the methodological pricing tools. Based on the analysis of modern methods of simulation modeling of management processes in the SOTS, the choice of a multi-agent approach as the main one for building a simulation model of pricing processes in the electricity market is justified.

KEYWORDS

simulation model, multi-agent approach, organizational and technical system, electricity market.

REFERENCES

 1. Ilyichev, L.F., Fedoseev, P.N., Panov, V.G. (1983), Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar [Philosophical Encyclopedic Dictionary], Sovetskaya entsiklopediya, Moscow, USSR.
 2. Pogorelov, V.I. (2010), Sistema i yeye zhiznennyy tsikl: vvedeniye v CALS-tekhnologii: Uchebnoye posobiye [System and its life cycle: an introduction to CALS technologies: Tutorial], BGTU, Saint Petersburg, Russia.
 3. Chernyshov, V.N., Chernyshov, A. (2008), Teoriya sistem i sistemnyy analiz: Ucheb­noye posobiye [Systems theory and systems analysis: Tutorial], TGTU, Tambov, Russia.
 4. Sovetov, B. Ya., Yakovlev, S.A. (2001), Modelirovaniye system. Uchebnik dlya vuzov. Tret'ye izd., pererab. i dop. [Modeling systems: Tutorial for universities, 3rd ed., revised and enlarged], Vysshaya shkola, Moscow, Russia.
 5. Volkova, V.N., Emelyanov, A.A. (2006), Teoriya sistem i sistemnyy analiz v upravlenii organizatsiyami: Uchebnoye posobiye [Systems theory and systems analysis in the management of organizations: Tutorial], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
 6. Buslenko, N.P. (1978), Modelirovaniye slozhnykh sistem [Modeling of complex systems], Nauka, Moscow, USSR.
 7. Tomashevsky, V.M. (2005), Modelyuvannya system [Models of systems], Vydavnycha grupa VNU, Kyiv, Ukraine.
 8. Gane, V.A., Gerasimova, E.M., Gerasimov, E.L. (2015), Modeli sistem organizatsionnogo upravleniya [Models of systems of organizational management], Pravo i ekonomika, Minsk, Belarussia.
 9. Soloviev, I.V. (2013), “Problems in the study of complex organizational-technical system” / I.V. Soloviev // Vestnik MGTU MIREA, Vol. 1, no. 1, pp. 20-40.
 10. Kornakov, A.N. (2015), “Model complex organizational-technical system”, Mezhdunarodnyy elektronnyy nauchnyy zhurnal. Perspektivy nauki i obrazovaniya, Vol. 2., no. 14, pp. 44- 50, available at: https://pnojournal.files.wordpress.com/2015/01/pdf_150206.pdf (acces­sed: December 14, 2019).
 11. Gitelman, L.D., Ratnikov, B.E., Kozhevnikov, M.V. (2013), “Electricity demand-side mana­gement: adaptation of foreign experience”, Ekonomika regiona, Vol. 1, no. 76, pp. 84- 89.
  https://doi.org/10.17747/2078-8886-2013-1-84-89
 12. Nekhorishikh, I.N., Dobrinova, T.V., Anisimov, A.Yu., Zheglovskaya, A.V. (2019), “World practice of managing electricity demand”, Ekonomika v promyshlennosti, Vol. 12, no. 3, pp. 280-287.
  https://doi.org/10.17073/2072-1633-2019-3-280-287
 13. Nakhodov, V., Zamulko, A. (2020), “Improvement of the new model of the electricity market by managing power consumption modes (scientific opinion)”, available at: http:// reform.energy/news/usovershenstvovanie-novoy-modeli-rynka-elektroenergii-putem-upravleniya-rezhimami-elektropotrebleniya-nauchnoe-mnenie-13412 (accessed January 15, 2020).
 14. Prakhovnik, A.V., Popov, V.A., Yarmolyuk, E.S., Kokorina, M.T. (2012), “Perspectives and trends of distributed generation development in Ukraine”, Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohiyi, ekolohiya, Vol. 2, no. 31, pp. 7-14.
 15. Voropay, N.I. (2005), “Prospects and ways of development of distributed generation in electric power systems”, International Scientific and Practical Conference "Small Power Engineering - 2005, Moscow, Russia, available at: http: // www. combienergy.ru/stat/983 (accessed October 19, 2019).
 16. Evdokimov, V.A. (2019), “Some questions of research of technical and organizational-economic influence of distributed generation on functioning of power system and market of electric energy”, Modelyuvannya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Zbirnyk naukovykh prats, Vol. 88. pp. 134-143.
 17. Woo, C.K., King, M., Tishler, A., Chow, L.C.H. (2006), “Cost of electricity deregulation”, Energy, Vol. 31. pp. 747–768.
  https://doi.org/10.1016/j.energy.2005.03.002
 18. Stoft, S. (2006), Ekonomika energosistem. Vvedeniye v proyektirovaniye rynkov elektroenergii [Power System EconomicsDesigning MarketsFor Electricity], Translated from English, Mir, Moscow, Russia.
 19. Belyaev, L.S. (2009), Problemy elektroenergeticheskogo rynka [Problems of the electric power market], Nauka, Novosibirsk, Russia.
 20. Eisenberg, N.I., Filatov, A.Yu. Modelirovaniye i analiz mekhanizmov funktsionirovaniya elektroenergeticheskikh rynkov [Modeling and analysis of mechanisms of functioning of electric power markets], Izd-vo Irkut. gos. un-ta, Irkutsk, Rusiia.
 21. Saukh, S.E. (2018), Metodologiya i metody matematicheskogo modelirovaniya yenergetiki v rynochnykh usloviyakh [Methodology and methods of mathematical modeling of energy engineering in market conditions], Elektronnoye modelirovaniye, Vol. 40, no. 3, pp. 3-32.
  https://doi.org/10.15407/emodel.40.03.003
 22. Kuznetsov, A.V. (2018), “A brief overview of multi-agent models”, Upravleniye bol'shimi sistemami, Vol. 71, pp. 6-44.
 23. Tarasov, V.B. (1998), “Agents, multi-agent systems, virtual communities: a strategic direction in computer science and artificial intelligence”, available at: https // www. science.donntu.edu.ua/rus/kirgaev/libtatu (accessed July 28, 2019).
 24. Dodonov, A.G., Lande, D.V. (2011), Zhivuchest informatsionnykh sistem [Vitality of information systems], Naukova Dumka, Kyiv, Ukraine.
 25. Yalovets, A.L. (2019), Multyahentne modelyuvannya peresliduvannya na ploshchyni: vid teoriyi do prohramnoyi realizatsiyi [Multi-agent modeling of re-distribution on the area: from theory to software implementation], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
 26. North, M.J., Macal C.M. (2007), Managing Business ComplexityDiscovering Strategic Solutions with Agent-Based Modeling and Simulation, Oxford University Press.
 27. Kirilenko, O.V., Denisyuk, S.P., Tankevich, S.Ye., Bazyuk, T.M. et al. (2016), “Information and normative safety of organizing a multi-agent system for an electric power system and an  active  supporter”, Informatsiyni tekhnolohiyi ta kompyuterna inzheneriya, Vol. 1, pp. 29-34.
 28. Bazyuk, T.M., Blinov, I.V., Butkevych, O.F., (2016), Intelektualni elektrychni merezhi: elementy ta rezhymy [Intelligent electrical framing: elements and modes], Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
 29. Massel, L.V., Galperov, V.I. (2015), “Development of multi-agent systems for distributed solution of energy problems using agent-based scenarios”, Izvestiya Tomskogo politekh­nicheskogo universiteta, Vol. 326, no. 5, pp. 45-53.

Full text: PDF